MEDIEORGANISERING

Ordning & Reda i hemmet - - Hallen -

Film-, bok-, mu­sikoch spel­värl­den har för­änd­rats enormt un­der det se­nas­te de­cen­ni­et. Det finns många för­de­lar med den di­gi­ta­la ti­den, men al­la är in­te 100 pro­cent di­gi­ta­la än. Or­ga­ni­se­ra sam­ling­ar­na ge­nom att de­la upp var­je me­di­um i un­der­ka­te­go­ri­er. Här har jag lagt fram någ­ra för­slag på hur man kan or­ga­ni­se­ra. An­vänd det som fun­kar för dig och kom ihåg att tes­ta om ditt ar­kiv­sys­tem fun­ge­rar, om du hit­tar vad du be­hö­ver när du be­hö­ver det.

BÖC­KER

Bok­hyl­lan kan or­ga­ni­se­ras en­ligt de ka­te­go­ri­er du fö­re­drar, till ex­em­pel:

Gen­re – Vil­ken typ av bok är  det, till ex­em­pel själv­hjälp, no­vel­ler, hum­or, ro­man­tik.

Te­ma – vem el­ler vad boken  hand­lar om, så­som tids­re­sor, hem­in­red­ning el­ler Mick Jag­ger.

För­fat­ta­re

Färg

Stor­lek

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.