13 ge­ni­ala tips för ett väl­or­ga­ni­se­rat skaf­fe­ri

Ett smart pla­ne­r­at skaf­fe­ri gör det en­kla­re och mind­re stres­sigt att pla­ne­ra och la­ga mat. Pro­va des­sa tips!

Ordning & Reda i hemmet - - Köket -

1

Ba­ra mat och mat­re­la­te­ra­de pro­duk­ter Und­vik att stäl­la and­ra sa­ker i skaf­fe­ri­et, till ex­em­pel pre­sent­pap­per, sou­ve­ni­rer och elekt­ro­nik.

2

Skip­pa kok­böc­ker­na Om du in­te an­vänt den där kok­bo­ken om thai­mat på 11 år, släng den. Kom ihåg att det är okej, även om det var en pre­sent el­ler un­der­teck­nad av för­fat­ta­ren.

3

Syn­lig­het är gre­jen

Trans­pa­ren­ta be­hål­la­re som kan stap­las och som har ett tätt lock är su­per för tor­ra pro­duk­ter. När du an­vän­der trans­pa­ren­ta be­hål­la­re be­hö­ver du inga eti­ket­ter.

4

Bok­stöd An­vänd bok­stöd el­ler hyllav­de­la­re för att få kok­böc­ker att stå rakt.

5

Eti­ket­ter för dub­bel­gång­a­re Till ex­em­pel till lik­nan­de ty­per av mjöl: ve­te­mjöl, piz­za­mjöl, durum­mjöl.

6

Välj rätt för­var­ing Om ut­rym­me är det vik­ti­gas­te, tänk på att run­da be­hål­la­re tar mer plats. Om det är trångt, an­vänd kvad­ra­tis­ka el­ler rek­tang­u­lä­ra be­hål­la­re.

7

Snacks Ställ en korg el­ler lå­da på ett stäl­le bar­nen kan nå med snacks som de kan för­se sig själ­va med, müs­li­bars, tor­kad frukt, kex och nöt­ter.

8

Burk-sta­tiv

Om du stor­hand­lar läsk­bur­kar, kom­mer ett sta­tiv att gö­ra dem till­gäng­li­ga och spa­ra ut­rym­me an­tin­gen i köks­skåp el­ler i kyl­skåp.

9

Snart tomt? Häll in­ne­hål­let från ori­gi­nal­för­pack­ning­en i ge­nom­skin­li­ga be­hål­la­re så att det blir lät­ta­re att se hur myc­ket som är kvar. Det­ta mins­kar ris­ken för dubb­la in­köp och an­ta­let müs­li­för­pack­ning­ar i skaf­fe­ri­et.

10

Över dör­ren Ut­nytt­ja plat­sen på bak­si­dan av dör­ren ge­nom att hänga upp en hyl­la.

11

Märk hyl­lor­na Eti­ket­ter på hyl­lor­na hjäl­per dig att hål­la ord­ning. Må­let är att al­la i fa­mil­jen ska stäl­la till­ba­ka sa­ker där de hör hem­ma.

12

Fin­mas­kigt nät Nät­kor­gar kan tvät­tas och tor­kas snab­ba­re än al­la plast­lå­dor. Det­ta gör dem till ett bra val.

13

Välj mig

Stål­sta­tiv ger ex­tra plats på höj­den vil­ket gör det en­kelt att nå sa­ker och ting.

Köp mer, an­vänd mind­re. Det är vad som hän­der när de kö­per köks­pry­lar, sä­ger mi­na kli­en­ter. Re­sul­ta­tet är att köks­lå­dor­na blir full­pac­ka­de och kao­tis­ka. Det är lätt dras med när man kö­per köks­ma­ski­ner, för all den fi­na ex­traut­rust­ning­en lo­var ju fak­tiskt att vi ska få en än­nu bätt­re ku­li­na­risk upp­le­vel­se. Shop­ping kan va­ra svårt. Det slu­tar of­ta med att vi kö­per mer sa­ker i trä, plast och si­li­kon. Och of­tast får vi en fa­vo­rit som vi all­tid an­vän­der me­dan de and­ra ba­ra lig­ger där.

För att ren­sa ur lå­dor­na mås­te du be­stäm­ma dig för vil­ken köks­ut­rust­ning du fak­tiskt be­hö­ver. Kom ihåg att inga så­na lis­tor är li­ka­da­na ef­ter­som al­la koc­kar och al­la kök är uni­ka. Här är någ­ra idéer som hjäl­per dig att be­stäm­ma vad som är vik­tigt nog att be­hål­la el­ler skaf­fa och vad som in­te an­vänds och ska tas bort.

Start­pa­ket för kö­ket Det­ta är mitt för­slag  till ab­so­lut grund­läg­gan­de verk­tyg: kon­serv­öpp­na­re, flask­öpp­na­re, visp, slev, stek­spa­de, sil, po­ta­tis­ska­la­re, gryt­lap­par.

Ock­så bra att ha Slic­ke­pott, riv­järn, mix­er,  vat­ten­ko­ka­re, po­ta­tis­mo­sa­re.

Ter­mo­me­ter När det gäl­ler kött kan någ­ra få  gra­der i fry­sen el­ler kyl­skå­pet gö­ra skill­na­den mel­lan tryggt och otryggt. Det en­da sät­tet att va­ra sä­ker på är att ve­ta den ex­ak­ta tem­pe­ra­tu­ren. Stek­ter­mo­me­tern är ock­så ett klokt val. Om du ba­kar myc­ket kan det va­ra an­vänd­bart med en soc­ker­ter­mo­me­ter, till ex­em­pel för att tem­pe­re­ra cho­klad el­ler när du gör ka­ra­mell.

Kni­var Istäl­let för att kö­pa en upp­sätt ning av kni­var bör du hell­re väl­ja kni­var du kom­mer att an­vän­da re­gel­bun­det. Kock­kniv, skal­kniv, bröd­kniv och fi­let­kniv räc­ker för de fles­ta. För­skä­ra­re och köks­sax är ock­så an­vänd­bart. Mått­sat­ser Se­ri­ö­sa ba­ga­re och koc­kar väger  in­gre­di­en­ser­na, men för de fles­ta av oss är räc­ker det att mä­ta. Du be­hö­ver en upp­sätt­ning mått och en upp­sätt­ning bä­ga­re. Vil­ket ma­te­ri­al du väl­jer och om de har långa el­ler kor­ta hand­tag och pip är en smak­sak.

Sil Det finns tre ty­per av si­lar att över­väga: en  för slä­ta så­ser och för att sik­ta mjöl, en med sto­ra hål (även känd som durk­slag) för pas­ta och grön­sa­ker, och en med hål som är till­räck­ligt små för att sköl­ja ris el­ler bul­gur. . Bun­kar Må­let är att und­vi­ka bun­kar som

 kan slå sig, spric­ka, ros­ta el­ler dra åt sig lukt och de som är för tunga el­ler har för höga el­ler lå­ga kan­ter. En bra pip, halk­fri un­der­si­da och till­hö­ran­de lock kan ock­så va­ra smart.

Ska­la­re Två ty­per av ska­la­re är van­li­ga i köks lå­dan: y-for­ma­de och ra­ka ska­la­re. Tänk på om

du fö­re­drar att ska­la mot dig el­ler bort från din kropp, och dess­ut­om på vad du ska­lar. Sto­ra, run­da sa­ker som po­ta­tis och äpp­len är lät­ta­re med en Y-ska­la­re. Sma­la och långa grön­sa­ker som mo­röt­ter och gur­kor är en­kla­re med en rak.

STEK­SPA­DAR ATT HÅL­LA UT­KIK EF­TER

Stek­spa­den är det näst mest an­vän­da verk­ty­get i mitt kök (kni­var kom­mer först). Ef­ter­som det finns många ty­per att väl­ja mel­lan är det vik­tigt att be­kan­ta sig med de oli­ka an­vänd­nings­­om­rå­de­na, till ex­em­pel att vi­ka, vän­da, vri­da och lyf­ta.

Stek­spa­de med hål i Det­ta är verk­li­gen mitt  fa­vo­rit­red­skap! Det kan an­vän­das för att lyf­ta käns­li­ga, sprö­da ka­kor av en varm bak­plåt, för att lyf­ta upp stek­ta ägg, si­la av po­che­ra­de ägg vän­da de sprö­da fisk­fi­lé­er­na ut­an att de går sön­der. De bäs­ta har spänst, en jämn, run­dad kant som böjs upp­åt och är av me­tall – så de kan in­te an­vän­das i tef­lon­pan­nor.

Hel si­li­kon­spa­de Ef­ter­som de in­te har hand tag i trä el­ler plast finns inga skryms­len och vrår där bak­te­ri­er kan le­va. Dess­ut­om är det in­gen risk att hand­ta­get kom­mer att fal­la av. Och de tål disk­ma­skin.

Me­tall­s­s­tekspa­de Per­fekt för att vän­da  sto­ra ham­bur­ga­re, de­la kom­pak­ta brow­ni­es el­ler vän­da pann­ka­kor.

Stek­slev Det­ta an­vänd­ba­ra verk­tyg lik­nar en  näs­tan platt sked. Det är bra när man ska rö­ra runt i tunga rät­ter som bö­nor el­ler stuv­ning­ar och till att de­la kött­färs el­ler korv me­dan du ste­ker dem.

Spa­tel Även kal­lad pa­lett­kniv – det här  me­tall­verk­ty­get är per­fekt för bre smörkräm på tår­tor, för att bre ma­jon­näs el­ler se­nap och för att lyf­ta myc­ket små bi­tar el­ler myc­ket he­ta ka­kor ut­an att brän­na fin­grar­na.

Kö­ket an­vänds för myc­ket mer än att la­ga mat. Bör­ja or­ga­ni­se­ra ditt kök ge­nom att ska­pa en spe­ci­fik ’zon’ för al­la ak­ti­vi­te­ter och ha de verk­tyg och va­ror du be­hö­ver i när­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.