4 Hjäl­pa till

Ordning & Reda i hemmet - - Barn­rummet -

Des­sa fy­ra idéer in­ne­bär att in­gen, oav­sett ål­der, har en ur­säkt för att in­te hjäl­pa till med hus­hålls­ar­be­tet.

1

Stöd­brä­da Gör det en­kelt för små­barn att bäd­da säng­en ge­nom att hål­la det en­kelt: kom­pli­ce­ra in­te till det med över­kast el­ler fil­tar. An­vänd ba­ra täc­ke och kud­de.

2

Smut­siga säng­klä­der Ställ en tvätt­korg i var­je barns gar­de­rob el­ler sov­rum. Även de små kan lä­ra sig att allt har sin plats.

3

In­te helt ski­tigt Sätt upp kro­kar el­ler ställ en kläd­häng­a­re nä­ra kor­gar­na för att upp­munt­ra barn i al­la ål­drar att hänga upp hand­du­kar, trö­jor och klä­der som kan an­vän­das igen in­nan de tvät­tas.

4

Gör det själv Stärk själv­stän­dig­he­ten ge­nom att ha en barn­pall till­gäng­lig tills bar­net kan nå de övers­ta hyl­lor­na ut­an hjälp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.