10 Tips för över­skåd­lig­het och till­gäng­lig­het

Följ des­sa tips och se till att in­ne­hål­let i din gar­de­rob är lätt att se och lätt att nå.

Ordning & Reda i hemmet - - Gar­de­roben -

1 Dubb­la stäng­er

Du kan för­dubb­la för­var­ings­ut­rym­met ge­nom att mon­te­ra en stång cir­ka 1 me­ter över gol­vet och en till cir­ka 1 me­ter hög­re. Ju­ste­ra stäng­er­na upp el­ler ner be­ro­en­de på din längd och höjd på skå­pet. Du ska kun­na nå di­na klä­der ut­an pro­blem, men du vill in­te att de ska rö­ra gol­vet.

2 Hyl­lor upp­till

På en hyl­la kan du stap­la di­na trö­jor snyggt. Om du pla­ne­rar att mon­te­ra hyl­lor­na ovan­för den öv­re stång­en bör du in­te gö­ra dem dju­pa­re än 30 cm. Då är klä­der­na lät­ta att se och häm­ta.

3 Rö­rel­se­fri­het

Gnid in kläd­stäng­er­na med vax­at pap­per så gli­der gal­gar­na lätt längs stång­en.

4 Hyl­lor ner­till

Om du pla­ne­rar att mon­te­ra hyl­lor un­der ögon­höjd (van­li­ga­re i en gar­de­rob än i van­li­ga skåp) ska hyl­lor­na in­te va­ra mer än 40 cm dju­pa så att de är lät­till­gäng­li­ga.

5 Häng upp ut­an be­svär

Kläd­stäng­er bör mon­te­ras cir­ka 33 cm från väg­gen bak­om. Det­ta av­stånd tillå­ter ett li­tet ut­rym­me kvar inom bakom gal­gen, så att klä­der­na in­te slår i väg­gen. Om du an­vän­der ex­tra bre­da häng­a­re, som van­li­gen är 45,5 cm, mås­te stång­en ju­ste­ras i en­lig­het med det­ta.

6 Bra ljus är ett mås­te.

Kor­rekt ljus i skå­pet gör att du ser skill­nad på svart och blått, det av­slö­jar al­la fläc­kar, lö­sa trå­dar och sak­na­de knap­par in­nan du tar plag­gen på dig. And­ra ljus­käl­lor i hem­met kan va­ra mju­ka­re, men gar­de­ro­ben är ett om­rå­de där däm­pat ljus in­te är en bra idé. Prak­tis­ka över­vä­gan­den är vet­ti­ga när det gäl­ler be­lys­ning i gar­de­ro­ben.

7 Drop in

Ut­drag­ba­ra tvätt­på­sar av lä­der är ex­klu­si­va, men kan va­ra ett bra tillägg. An­pas­sa skå­pet ef­ter di­na eg­na be­hov.

8 Va­let är klart

Kläd­på­sar, över­drag, as­kar och lå­dor i ge­nom­skin­lig el­ler näs­tan ge­nom­skin­lig vi­nyl och plast ska­par en hel­het och upp­gra­de­rar en DIY.

9 Änd­ra dör­rar­na

Över­väg på en an­nan typ av dörr om till­gäng­lig­he­ten är ett pro­blem. Dör­rar som öpp­nas helt är bäst, följt av vik­ba­ra dör­rar. Und­vik skjut­dör­rar, så­vi­da de in­te kan skju­tas ut helt och tillå­ta till­gång till he­la skåp­bred­den.

10 Små tillägg

Bu­kits­ak­ti­ga små ak­ryl­fack pas­sar mi­ni­ma­lis­ter­na bra och ger bäs­ta syn­lig­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.