7 Tips för ett pif­figt och lugnt hem­ma­kon­tor

Ett väl­ut­rus­tat hem är inom räck­håll, med in­tel­li­gen­ta lös­ning­ar som hjäl­per dig att hål­la koll på pap­per, böc­ker, trå­dar och myc­ket mer.

Ordning & Reda i hemmet - - Hem­ma­kon­toret -

1

Krea­tivt ar­kiv Va­let av ar­kiv­för­var­ing be­hö­ver in­te be­grän­sas till re­kom­men­da­ti­o­ner­na som ges här (se Prak­tisk ar­ki­ve­ring, s. 94). Du kan an­pas­sa tek­ni­ker­na för and­ra för­va­rings­­sys­tem, till ex­em­pel en vägg­mon­te­rad skriv­plat­ta, åter­an­vänd­ning av ex­tra sto­ra ku­vert, kor­gar med eti­ket­ter el­ler små hyl­lor.

2

Fyll upp la­gret För­sök att ha gott om ex­tra kon­tors­ut­rust­ning, ef­ter­som kri­ser som ”skri­va­re som sak­nar bläck” för­stör pro­duk­ti­vi­te­ten. Du kan an­vän­da upp­gifts­fi­ler­na (se si­dan 95) för att läg­ga till van­li­ga på­min­nel­ser för att be­stäl­la mer ut­rust­ning.

3

Lätt att hit­ta Ett sys­tem med vägg­mon­te­ra­de stäng­er med s-kro­kar är ett trev­ligt sätt att hål­la kon­to­rets fa­vo­rit­sa­ker syn­li­ga och inom räck­håll.

4

Bär­bart Ar­kiv el­ler map­par som för­va­ras i en lå­da är bär­ba­ra. Det be­ty­der att du in­te be­hö­ver ha ditt ar­kiv i ett hem­ma­kon­tor ut­an var som helst där det är till­gäng­ligt var­je dag ut­an att va­ra i vägen.

5

Tänk på lju­set Dags­ljus och rik­tat ljus mås­te be­ak­tas ur bå­de en de­ko­ra­tiv och en funk­tio­nell syn­vin­kel. Sol­ljus är bra för hu­mö­ret så om du kan pla­ce­ra ditt skriv­bord mot ett föns­ter är det bra. Rik­tat ljus i form av en skriv­bords­lam­pa kan va­ra an­vänd­bart. Se till att lam­pan är fram­för dig om du har en vid­eo­kon­fe­rens.

6

Höga mål

An­vänd väg­gar­na när bordut­rym­met är be­grän­sat. Här ser vi trä­lå­dor med se­pa­ra­ta fack som in­ne­hål­ler kon­tors­ut­rust­ning. Lå­dor­na kan må­las, ta­pet­se­ras el­ler va­ra obe­hand­la­de.

7

Tek­nik­brus An­vänd en ka­bel­­hål­la­re, kläm­ma, clips el­ler kard­bor­re­band för att täm­ja floc­ken av slad­dar och kab­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.