9 Tips för att upp­rätt­hål­la ord­ning­en

Det finns in­get uni­ver­sellt tips när det gäl­ler or­ga­ni­se­ring av säng­klä­der och hand­du­kar. En kom­bi­na­ti­on av oli­ka idéer kom­mer dock att hjäl­pa dig att fort­sät­ta med ka­o­set.

Ordning & Reda i hemmet - - La­kan, Hand­dukar Och Dukar -

1

Lå­dor

Lå­dor som är av­sed­da för att lag­ra klä­der un­der säng­en fun­ge­rar ock­så bra för säng­klä­der. De kan pla­ce­ras un­der hyl­lor och är lät­ta att dra på hjul.

2

Märka lå­dor Sätt färg­gla­da tyg­band runt de säng­klä­der som hör ihop.

3

Per­fekt pla­ce­rat Van­li­ga bok­stöd och hyllav­de­la­re hål­ler rul­la­de och vik­ta du­kar, bad­rums­mat­tor och hand­du­kar pryd­ligt stap­la­de.

4

Kor­gar

Vik och stap­la re­na hand­du­kar el­ler säng­klä­der i fod­ra­de kor­gar.

5

Per­son­lig prä­gel När du or­ga­ni­se­rar apo­teks­va­ror kan du grup­pe­ra pro­duk­ter­na ef­ter den som an­vän­der dem (fa­mil­je­med­lems­namn) el­ler ef­ter ka­te­go­ri (det de an­vänds till), som kräm för sol­skydds­kräm, fukt­kräm och ak­nekrä­mer, lä­ke­me­del för smär­ta, hos­ta, för­kyl­ning­ar och al­ler­gi­pro­duk­ter och förs­ta hjäl­pen för sal­vor, ter­mo­me­trar och plås­ter.

6

Hög och smal Lär dig att vi­ka sa­ker så att de lig­ger så platt som möj­ligt på hyl­lan. Att vi­ka i tred­je­de­lar är en bra me­tod. Vik på sam­ma sätt och stap­la snyggt.

7

Luk­tar gott Par­fy­me­ra­de två­lar gör att det dof­tar gott i skå­pen. Välj din fa­vo­rit­doft och lägg två­len i skå­pet bak­om hand­du­kar­na och la­ka­nen, som se­dan får en lätt doft av din egen fa­vo­rit.

8

Fint och rent Ge de in­di­vi­du­el­la hyl­lor­na till var­je fa­mil­je­med­lem en per­son­lig touch ge­nom att sät­ta en rem­sa fär­gad de­kor­tejp på kan­ten. Det är en­kelt, läm­nar inga res­ter och kan by­tas ut of­ta.

9

Högt och lågt Öpp­na kor­gar vi­sar vad som lig­ger in­u­ti, me­dan lock med lock ger mer ut­rym­me. Lägg sa­ker som an­vänds of­tast mel­lan höft och ögon­höjd, och sa­ker som an­vänds mer säl­lan un­der och över.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.