5 Tips för att hål­la ka­len­dern funk­tio­nell

Det är fres­tan­de att ge ka­len­dern skul­den för en åter­kom­man­de brist på punkt­lig­het el­ler ett mis­sat mö­te, men ka­len­drar är ba­ra ett verk­tyg, och det är du som styr den! För att sä­ker­stäl­la att den är funk­tio­nell och upp­da­te­rad mås­te du an

Ordning & Reda i hemmet - - Fa­mil­je­mö­ten -

AN­VÄND DEN VÄL

En ka­len­der fun­ge­rar ba­ra så länge al­la an­vän­der den på rätt sätt – obe­ro­en­de for­mat el­ler var den finns. Med all in­for­ma­ti­on i ka­len­dern upp­da­te­ras al­la i hu­set om vad som hän­der i hem­met.

1 Da­tum och tid

Syf­tet med att ha en ka­len­der är att han­te­ra tids­be­stäm­da mö­ten ef­fek­tivt. Om mö­tet in­te är tids­be­ro­en­de, no­te­ra det i en an­teck­ning i ka­len­dern, men in­te i själ­va ka­len­dern. Det­ta gör det möj­ligt för dig att flyt­ta runt det allt­ef­tersom and­ra pri­o­ri­te­ring­ar görs.

2 Ställ in på­min­nel­ser

Om du an­vän­der en elek­tro­nisk ka­len­der kan du stäl­la in på­min­nel­ser för en kom­man­de hän­del­se. Se till att du får på­min­nel­sen i god tid, till ex­em­pel om det tar 30 mi­nu­ter att kö­ra dit el­ler en vec­ka in­nan du ska kö­pa en fö­del­se­dags­p­re­sent och ett kort.

3 Tit­ta i ka­len­dern

Det finns in­gen vits med att läg­ga in mö­ten i ka­len­dern om in­gen kol­lar i den. Kol­la i ka­len­dern var­je dag och gör pla­ner för näs­ta dag om det be­hövs.

4 Skriv ner det med­det­sam­ma

Lägg till mö­ten i ka­len­dern så snart du bo­kar dem och kol­la all­tid i ka­len­dern när du pla­ne­rar nya mö­ten för att und­vi­ka kol­li­si­o­ner.

5 Lägg till­ba­ka pen­nan

Ha all­tid en pen­na vid ka­len­dern el­ler vec­ko­pla­nen och se till att al­la vet att den in­te får tas där­ifrån.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.