4 Stra­te­gi­er för att slu­ta för­ha­la

En el­ler al­la föl­jan­de stra­te­gi­er kan hjäl­pa dig att bör­ja job­bet du und­vi­ker.

Ordning & Reda i hemmet - - Sluta För­hala -

1

Ge dig själv en de­ad­li­ne Ut­an en de­ad­li­ne fro­das för­hal­ning. Al­la som nå­gon­sin har bju­dit in till fest vet hur mo­ti­ve­ran­de det är att få gäs­ter. Un­der fle­ra da­gar i för­väg boc­kas upp­gif­ter av på lis­tor som för­bi­setts un­der må­na­der. Ge dig själv en an­led­ning att slut­fö­ra den upp­gift du und­vi­ker, fö­re ett visst da­tum. Till ex­em­pel, om ditt gäst­rum be­hö­ver re­no­ve­ras, se till att du har in­ci­ta­ment att av­slu­ta en viss dag ge­nom att bju­da in en vän på be­sök.

2

Ge dig själv en be­lö­ning Be­lö­na dig själv ge­nom att gö­ra ”det värs­ta först”. Till ex­em­pel, i stäl­let för att lä­sa tid­ning­en och dric­ka mor­gonkaf­fe un­der ett stort svart moln som skri­ker ”töm disk­ma­ski­nen”, töm ma­ski­nen först och njut se­dan av mor­gon­tid­ning­en och kaf­fe.

3

2 för 1 Om du vet att den upp­gift du und­vi­ker kom­mer upp­ta din tid på ett opro­duk­tivt sätt, som till ex­em­pel att vän­ta i en te­le­fon­kö – och in­te har nå­got märk­bart mål – du har för­ny­at din för­säk­ring, men det känns in­te som att du har upp­nått nå­got – så hit­ta sätt att mul­titas­ka. Till ex­em­pel: istäl­let för att gö­ra in­gen­ting me­dan du vän­tar i te­le­fon, ta dig tid att gå på ett löp­band, gö­ra ut­fall, ren­gör Dvd-ski­vor­na, ren­sa ut skräp­post el­ler tvät­ta fjärr­kon­trollen – allt me­dan du lyss­nar på mu­si­ken i din te­le­fon.

4

Små del­mål Bryt ner­pro­jek­tet i han­ter­ba­ra bi­tar och gör li­te i ta­get. Ge­nom att slut­fö­ra snab­ba, små upp­gif­ter kän­ner du att du har upp­nått nå­got och de stör­re upp­gif­ter­na blir mind­re över­väl­di­gan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.