De förs­ta ste­gen

Ordning & Reda i hemmet - - In­ne­håll -

OOm du fick väl­ja, skul­le du hell­re äga mind­re och spen­de­ra mind­re tid på att or­ga­ni­se­ra sa­ker, el­ler äga mer och spen­de­ra för myc­ket tid på att le­ta ef­ter dem? Fö­re­drar du det förs­ta, att ha mind­re sa­ker och mer le­dig tid, är hem­lig­he­ten att or­ga­ni­se­ra.

FRÅ­GOR ATT STÄL­LA DIG SJÄLV NÄR DU RENSAR

Hur bör­jar jag en rens­ning? Du har re­dan ta­git det förs­ta ste­get ge­nom att skaf­fa den här boken. Här hit­tar du mas­sor av råd om stra­te­gi­er och me­to­der som är re­le­van­ta för de oli­ka rum­men i hem­met, för var­dag­li­ga ak­ti­vi­te­ter och för all den rö­ra som blir i da­torn. Det förs­ta ste­get är dock att ta re­da på vil­ka fö­re­mål i hem­met som är skräp. För att be­stäm­ma det­ta, ställ dig föl­jan­de frå­gor:

Tyc­ker jag om det­ta?

An­vän­der jag det­ta?

Be­hö­ver jag spa­ra det­ta på grund av ju­ri­dis­ka el­ler eko­no­mis­ka skäl?

Om det in­te fun­ge­rar är det värt att la­ga det?

Är det värt plat­sen det upp­tar?

Kun­de jag ha hit­tat det­ta på in­ter­net?

Kan jag er­sät­ta det el­ler lå­na det imor­gon?

Kom ihåg att rens­ning och or­ga­ni­se­ring in­te är så kom­pli­ce­rat. Du be­hö­ver in­te nå­gon spe­ci­ell ta­lang för att ren­sa upp. Rens­ning för­enklar li­vet och gör din var­dag mind­re stres­sig. Att ta sig tid att ta re­da på vil­ka sa­ker du kan va­ra ut­an och vil­ka sa­ker som är vik­ti­ga att be­hål­la har en ex­tra för­del – det ökar med­ve­ten­he­ten om vad som tas in i hem­met. När du stä­dar, håll fast vid be­slu­tet att för­hind­ra att skräp kom­mer in i hem­met. Ett, rens­ning! Två, stop­pa skrä­pet om det för­sö­ker ta sig in igen.

OR­GA­NI­SE­RING BÖR­JAR MED RENS­NING

Rens­ning­en är in­te sam­ma sak som or­ga­ni­se­ring­en – det förs­ta ste­get är det förs­ta ste­get i pro­ces­sen. De per­fek­ta stäl­le­na att bör­ja ren­sa är i för­råd, på vin­den, i ga­ra­ge och käl­la­re. Först och främst är det ett plus att någ­ra av de sa­ker du har på så­da­na plat­ser re­dan är pac­ka­de och re­do att ges bort till män­ni­skor som verk­li­gen vill nju­ta av dem. Så var­för in­te bör­ja där? Dess­ut­om, om lå­dor­na har le­gat där oöpp­na­de i fle­ra år är det en bra in­di­ka­ti­on på att du in­te be­hö­ver sa­ker­na läng­re.

När det gäl­ler hyr­da för­råd får du ome­del­bart nyt­ta av de peng­ar det spa­rar att sä­ga upp dem. Men om tan­ken på att gå ige­nom ga­ra­get ver­kar oö­ver­stig­lig kan det va­ra klokt att bör­ja i ett an­nat rum i hu­set, med ett jobb som är mer han­ter­bart och mind­re över­väl­di­gan­de (se Prio­ri­te­ring, si­dor­na 126-127). När du väl har kom­mit igång och rens­ning­en fly­ter på kom­mer du bör­ja upp­skat­ta re­sul­ta­tet så myc­ket att du ba­ra fort­sät­ter.

LAP­PAR KAN UN­DER­LÄT­TA

Oav­sett vil­ket rum du job­bar med, kan­ske du vill an­vän­da dig av lap­par för att hjäl­pa dig ge­nom pro­ces­sen. De grund­läg­gan­de be­näm­ning­ar­na du be­hö­ver för att kom­ma igång är: be­håll, sälj, kas­ta, åter­vinn, ge bort, flyt­ta, re­tur­ne­ra och riv sön­der.

Vis­sa rum kan be­hö­va and­ra lap­par – de står på de ak­tu­el­la si­dor­na. Se till att du har en lå­da el­ler på­se för var­je ka­te­go­ri. Sor­te­ra sa­ker­na ef­ter lap­par­na och följ upp ge­nom att flyt­ta dem till rätt stäl­le i hu­set el­ler till mil­jö­sta­ti­o­nen. Åter­läm­na lå­na­de sa­ker och spa­ra det du be­hö­ver.

DISCIPLIN, IN­TE STRAFF

Ja, rens­ning krä­ver själv­di­sci­plin, men det hand­lar in­te om att li­da el­ler le­va ut­an gläd­je. Ut­ma­na dig själv att ba­ra be­hål­la det som är nöd­vän­digt för att le­va ett be­kvämt, lyck­ligt och häl­so­samt liv. När du bör­jar fun­de­ra över hur myc­ket ener­gi, tid och peng­ar du bru­ka­de spen­de­ra på klä­der, tvätt­me­del, ört­te el­ler vad du än har sam­lat på kan du kän­na många oli­ka käns­lor. (Se sid 14 – Var­för sam­lar vi på skräp?)

Släpp de ne­ga­ti­va käns­lor­na och sätt grän­ser. Till ex­em­pel kan du ut­ma­na dig själv i att mins­ka på allt, stort som smått, som an­ta­let te­på­sar i köks­skå­pet, an­ta­let t-shirts i gar­de­ro­ben el­ler hur myc­ket verk­tyg du har i ga­ra­get. Tro­ligt­vis be­hål­ler du di­na fa­vo­ri­ter och upp­täc­ker att li­vet fort­sät­ter ut­an allt an­nat. Att sät­ta grän­ser för oss själ­va hjäl­per oss att ut­ö­va själv­kon­troll. Ex­per­i­men­te­ra ge­nom att be­grän­sa an­ta­let gal­gar i gar­de­ro­ben, shop­ping­på­sar i bi­lens ba­ga­ge el­ler vad du nu har för myc­ket av. Var krea­tiv och trä­na di­na rens­nings- och be­sluts­fat­tan­de mus­kler.

SA­KER ATT KOM­MA IHÅG

Rens­ning är in­te sam­ma sak som att småploc­ka Tvärt­emot vad de fles­ta tror be­ty­der in­te nöd­vän­digt­vis ett rö­rigt skriv­bord, hem el­ler bil att den som an­vän­der den är oor­ga­ni­se­rad. Det finns mas­sor av in­tel­li­gen­ta, krea­ti­va män­ni­skor som in­te störs av att va­ra om­giv­na av dus­sin­tals sa­ker. Det vik­ti­ga är att det som om­ger dem är an­vänd­bart och öns­kat och att de vet var allt är, även om det in­te ser ut så.

Rens­ning är in­te sam­ma sak som att stä­da

Ja, ett hem ut­an ore­da är myc­ket lät­ta­re att stä­da men det finns många som trots tu­sen­tals e-post­med­de­lan­den (dig­i­tal ore­da) och låd­vis med oav­slu­tat pap­pers­ar­be­te (fy­sisk ore­da) och mer än 200 mag­ne­ter på kyl­skå­pet (vi­su­ell ore­da) än­då kla­rar av att skrub­ba duschen, toa­let­ten och disk­bän­ken, dis­ka var­je kväll och damm­su­ga golv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.