Hal­len

Ordning & Reda i hemmet - - In­ne­håll -

Oav­sett om det är en for­mell en­tré el­ler en li­ten hall är in­gång­en till hem­met myc­ket mer än nå­got man ba­ra pas­se­rar. Det är en plats där vän­ner och fa­milj kom­mer och går och där be­kan­ta får sin förs­ta in­blick i din värld. Att kom­ma hem ef­ter en lång dag och läg­ga om­värl­den bak­om dig ska kän­nas un­der­bart. Där­för är hal­len ett ut­märkt stäl­le att bör­ja or­ga­ni­se­ring­en. Ett or­ga­ni­se­rat rum där vi fy­siskt och emo­tio­nellt går från ytt­re till in­re, från det of­fent­li­ga till det pri­va­ta, ger lugn, gläd­je och väl­be­fin­nan­de.

IN­NE OCH UTE

En­trén el­ler hal­len är of­tast ett av de svå­ras­te rum­men i hu­set att hål­la ord­ning i, oav­sett stor­lek och stil. Den kan va­ra lång och smal, kort och bred, mo­dern el­ler tra­di­tio­nell. Oav­sett om den är ge­nom­tänkt el­ler kao­tisk blir den ett hem för rygg­säc­kar, stöv­lar, hund­sa­ker, nyc­klar och jac­kor. Men med li­te pla­ne­ring kan det bli en väl­or­ga­ni­se­rad, prak­tisk plats där vi upp­le­ver en bra start och ett lyck­ligt slut var­je dag. När du bör­jar hall­rens­ning­en, ställ dig själv des­sa enk­la frå­gor:

Vad be­hö­ver va­ra här? Och då me­nar jag  be­hö­ver va­ra här – sa­ker som an­vänds minst en gång i vec­kan, var­je vec­ka.

Vad är min/min part­ners /mi­na barns va­nor  när de går ige­nom hal­len?

Vill jag ha sa­ker syn­li­ga el­ler bak­om stäng­da 

dör­rar?

Be­hö­ver jag det här, just här, just nu?

Se dig om­kring i hal­len. Vad ser du? Tunga ull­kap­por och stöv­lar? Jac­kor och pa­ra­ply­er? Vind­jac­kor, golf­skor och en sol­hatt?

In­ne­hål­let änd­ras med sä­song­en, så med var­je sä­song finns det en ny möj­lig­het att om­prö­va vad som ska för­va­ras och an­vän­das där. Där­för bör du stan­na upp ett par gång­er om året och frå­ga dig om det finns ut­rym­me för för­bätt­ring­ar. Se över rö­ran och tit­ta på allt i rum­met sam­ti­digt som du fun­de­rar över hur an­vänd­bart det är. Har bar­nen växt ur skor el­ler yt­ter­klä­der? Kom­mer klä­der­na att an­vän­das? Finns det en gar­de­rob el­ler en by­rå i kor­ri­do­ren där klä­der som in­te pas­sar sä­song­en kan för­va­ras tills de be­hövs igen?

PÅ GE­NOM­RE­SA

En trap­pa el­ler hall är kanske in­te ett rum som an­vänds för av- och på­kläd­ning, så du be­hö­ver in­te nöd­vän­digt­vis kro­kar el­ler sko­hyl­lor här. Än­då är det svårt att hål­la ord­ning så an­vänd prak­tis­ka lös­ning­ar för allt du be­hö­ver ha där.

Ar­be­ta med di­na va­nor

Hur vi an­vän sä­ger myc­ket om vil­ken typ av or­gan­i­sa­ti­ons­va­nor och -stil vi har. Vis­sa spar­kar av si­na skor så fort de går in, and­ra fö­re­drar att ha en plats att stäl­la dem på när de ta­git av dem. Det finns in­gen an­led­ning att hind­ra det som fal­ler sig na­tur­ligt! Hit­ta istäl­let lös­ning­ar som ar­be­tar med di­na in­di­vi­du­el­la va­nor och din livs­stil. Till ex­em­pel, om du gil­lar att sit­ta ner när du tar av di­na skor, ha en stol nä­ra dör­ren. Om du har hund kan det va­ra me­nings­fullt att ha en hand­duk re­do för smut­siga tas­sar.

In­ne el­ler ute?

Om du har en li­ten hall, el­ler pre­cis tvärt­emot, en stor hall där jac­kor och skor kom­mer att se helt mal­pla­ce­ra­de ut, kan du göm­ma yt­ter­klä­der­na bak­om en gar­de­robs­dörr el­ler i en by­rå. And­ra tyc­ker om när allt är syn­ligt så det är lätt att hit­ta, men att det fort­fa­ran­de ser snyggt och stä­dat ut. Det finns lös­ning­ar för al­la, från att åter­an­vän­da lå­dor till spe­ci­al­bygg­da skåp. Se ba­ra till att du an­vän­da det du väl­jer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.