Di­gi­tal städ­ning

Di­gi­tal ren­gör­ing be­hö­ver in­te gö­ras på en dag. Pre­cis som and­ra hus­hålls­upp­gif­ter finns det någ­ra som ska gö­ras dag­li­gen, me­dan and­ra kan gö­ras vec­ko­vis el­ler kvar­tals­vis.

Ordning & Reda i hemmet - - In­ne­håll -

DAG­LI­GEN Back­up

An­vänd ett au­to­ma­tiskt sä­ker­hetsko­pi­e­rings­pro­gram. En ex­tra ex­tern sä­ker­hets­ko­pie­ring till­kom­mer.

Upp­da­te­ra kon­tak­ter

Änd­ra ome­del­bart te­le­fon­num­mer, e-post­adres­ser el­ler fy­siska adres­ser när du får upp­da­ter­ing­ar.

Be­ar­be­ta e-post

Se si­dan 122.

Töm ned­ladd­nings­map­pen

Spa­ra ned­ladd­ning­ar på ett mer pas­san­de stäl­le än i hämt­nings­map­pen.

VEC­KO­VIS Ren­sa skriv­bor­det

Av­slu­ta al­la ar­bets­vec­kor ge­nom att ren­sa skriv­bor­det och lad­da upp do­ku­ment, fo­ton och ned­ladd­ning­ar där de hör hem­ma (pap­pers­kor­gen el­ler map­par). Om ob­jekt på skriv­bor­det vän­tar på be­kräf­tel­se föl­jer du upp med de svar du be­hö­ver. Om det finns nå­got du be­hö­ver gö­ra med sa­ker på skriv­bor­det, gör det nu el­ler no­te­ra en tid i ka­len­dern.

Vi­rus­skan­ning

Se till att vi­rus­pro­gram­men är ak­tu­el­la, spe­ci­ellt för pc. Kör en full­stän­dig ge­nom­sök­ning.

Ope­ra­tiv­sy­stem, pro­gram­va­ra och appupp­da­te­ring­ar

Gör en snabb­sök­ning för att hit­ta al­la upp­da­ter­ing­ar som in­te sker au­to­ma­tiskt. Be­stäm om du vill upp­da­te­ra, och ta dig då tid att in­stal­le­ra dem or­dent­ligt och helt.

Or­dent­li­ga pro­jekt och upp­gif­ter

Till ex­em­pel pro­jekt­han­te­rings­verk­tyg och upp­gifts­lis­tor.

Ra­de­ra mo­bil­his­to­rik

Din mo­bil är en guld­gru­va full av da­ta om dig. Ta bort gam­la med­de­lan­den.

Pap­pers­korg

Pre­cis som din sop­tun­na töms var­je vec­ka, ska du töm­ma pap­pers­kor­gen på din da­tor en gång i vec­kan.

Ta bort sök­his­to­rik och snabb­min­net

Sök­his­to­ri­ken på din da­tor är en logg över al­la webb­si­dor du be­sö­ker, och snabb­min­net lag­rar en ko­pia av si­dor­na så att du snabbt kan åter­vän­da till dem. Ra­de­ra på al­la da­to­rer och mo­bi­la en­he­ter.

Ren­sa ma­ski­nen

Ren­gör skär­mar och des­in­fi­ce­ra tan­gent­bord och mo­bi­la en­he­ter för att hål­la dem re­na och frä­scha. An­vänd en damm­su­ga­re för att ren­gö­ra mel­lan knap­par­na.

Stäng av coo­ki­es

Det är upp till den en­skil­de. Vis­sa män­ni­skor gil­lar coo­ki­es (dig­i­tal ka­ka som be­rät­tar vil­ka si­dor du har be­sökt, så att an­non­sö­rer kan ska­pa en bild av dig) me­dan and­ra in­te vill ha rik­ta­de an­non­ser. Stäng av coo­ki­es el­ler ak­ti­ve­ra ”pri­vat surf­ning” in­nan du hand­lar el­ler sö­ker ef­ter per­son­li­ga pro­duk­ter. Om in­te, kan en si­da du har be­sökt vi­sas i en an­nons i en si­do­fält när du minst för­vän­tar dig det.

KVAR­TALS- EL­LER HALV­ÅRS­VIS: In­for­ma­ti­ons­han­ter­ing

Webb­sök­ning och surf­ning ge­ne­r­e­rar enor­ma mäng­der sökre­sul­tat, ar­ti­klar, blogg­in­lägg och ny­hets­brev. Re­di­ge­ra in­for­ma­tio­nen fle­ra gång­er om året och spa­ra ba­ra på det du är in­tres­se­rad av.

Bil­der, fo­to­gra­fi­er, mu­sik, fil­mer

Bil­der (lo­go­ty­pen el­ler fo­tot på din fas­tig­hets­mäk­la­re, som du in­te vill spa­ra med som än­då ham­nar på din hård­disk), fo­ton (bil­der­na du tar och kan­ske vill spa­ra) och mu­sik och fil­mer be­hö­ver in­te le­va på din da­tor för all­tid. Ra­de­ra el­ler spa­ra (se si­dor­na 124-125).

Ra­de­ra mo­bil­ap­par

Ta bort gam­la ap­par och de du in­te an­vän­der läng­re.

Ra­de­ra do­ku­ment­fi­ler

Sök ef­ter och ta bort gam­la fi­ler.

Do­ku­ment­del­ning

Om du in­te läng­re ar­be­tar i ett pro­jekt kan du ta bort de­la­de map­par som är as­so­ci­e­ra­de med pro­jek­tet. Se till att and­ra har till­gång först. Om du be­hö­ver be­hål­la map­pen, spa­ra den som mall för and­ra pro­jekt (se si­dor­na 124-125).

Håll ord­ning på di­na SMS

Ta bort me­nings­lö­sa el­ler gam­la text­med­de­lan­den som skic­kats, ta­gits emot el­ler ut­kast.

Upp­da­te­ra lö­sen­ord

Lö­sen­or­den ska upp­da­te­ras fle­ra gång­er om året. Änd­ra dem minst år­li­gen.

Ren­sa i so­ci­ala me­di­er

När du har fått nog av be­kan­ta som skry­ter, kla­gar och skri­ver för of­ta är det dags att ta bort vän­ner och li­kes, slu­ta föl­ja och pre­nu­mer­­era. Ta bort med­de­lan­den från si­dor som pos­tar sa­ker för of­ta. Om det är en si­da du vill föl­ja kan du dock se till att få ett med­de­lan­de var­je gång den gör en upp­da­ter­ing.

STÄLL IN OCH GLÖM Ra­de­ra pro­gram som in­te an­vänds.

Sätt des­sa upp­gif­ter på au­to­pi­lot Brand­väg­gar

Disk­rens­ning (In­byggt på pc, Disk Doc­tor för Mac).

Snabb vi­rus­sök­ning var­je vec­ka, full­stän­dig vi­rus­skan­ning var­je må­nad.

Disk­de­frag­men­ta­li­se­ring för pc, be­hövs in­te för Mac.

In­stal­le­ra upp­da­ter­ing­ar. Många är au­to­ma­tis­ka, men vis­sa bör du kon­trol­le­ra ma­nu­ellt var­je vec­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.