Lär dig sä­ga nej

Ordning & Reda i hemmet - - In­ne­håll -

Läc­kra, dy­ra bu­ti­ker har en ”luf­tig” at­mo­sfär. Det finns of­ta myc­ket le­dig plats – in­te slö­sat ut­rym­me, men le­digt ut­rym­me. Det är långt mel­lan kläd­ställ­ning­ar­na, det häng­er få klä­der på dem och hö­gar­na med vik­ta klä­der är små. Er­fa­rna bou­ti­que­­äga­re hand­ploc­kar de bäs­ta sa­ker­na till si­na bort­skäm­da kun­der och pre­sen­te­rar ba­ra någ­ra klä­der åt gång­en. De­ras hem­si­dor har en or­ga­ni­se­rad och luf­tig lay­out. Det ger kun­den en käns­la av ex­klu­si­vi­tet, ska­pad med­ve­tet ge­nom att lå­ta det va­ra myc­ket ”whi­te spa­ce” runt de ut­ställ­da ob­jek­ten. Den­na ”less is mo­re”-upp­fatt­ning är ett myc­ket ef­fek­tivt sätt att fånga upp­märk­sam­het. Det tving­ar oss att se allt som vi­sas upp. Det är lug­nan­de och känns lyx­igt. Det­sam­ma gäl­ler för vå­ra ka­len­drar. När vi gör mer, nju­ter vi mind­re. När vi läm­nar ”whi­te spa­ce” i vå­ra ka­len­drar tillå­ter vi oss att nju­ta av as­pek­ter av li­vet som vi an­nars skul­le ha mis­sat. ”White spa­ce” gör det ock­så möj­ligt för oss att för­stå upp­gif­ten och ak­ti­vi­te­ter­na pro­duk­tivt och ef­fek­tivt. Och nyc­keln till att ska­pa det i ka­len­dern är för­må­gan att sä­ga nej.

UR FUNK­TI­ON

När det in­te finns nå­got ut­rym­me i din ka­len­der kän­ner du dig fast i ek­orr­hju­let, var­je dag är så full av ”sa­ker du mås­te gö­ra” att in­gen dag är spe­ci­ell el­ler unik. Du har in­te tid att ”stan­na och dof­ta på ro­sor­na” el­ler nju­ta av me­nings­ful­la sam­tal.

För­äl­drar har of­ta en öns­kan att gö­ra enk­la, van­li­ga, spon­ta­na sa­ker med si­na barn. Men möj­lig­he­ter­na drunk­nar i ett hav av pla­ne­r­a­de ak­ti­vi­te­ter. Det­ta gör att du ned­pri­o­ri­te­rar de per­so­ner du bryr dig om el­ler att ta hand om dig själv. För att bör­ja ge dig själv tid att nju­ta av li­vet mås­te du eta­blera drifts­tim­mar. Se till att du ger dig le­dig tid, då du in­te ”drif­tar” tjäns­ter för and­ra. Kom ihåg att log­ga ut elektro­niskt när du har le­digt, och log­ga in på vän­ner, fa­milj och dig själv istäl­let.

VAD STAN­NAR OCH VAD KAN TAS BORT?

Gör en lis­ta över pri­ori­te­ring­ar och mål och be­stämd dig för vil­ka ak­ti­vi­te­ter som är vär­da din tid och upp­märk­sam­het och lär dig att sä­ga nej till an­nat. Finns det någ­ra ovä­sent­li­ga sa­ker som kan tas ur sche­mat? Om så är fal­let, ta bort det ome­del­bart. Hit­ta sätt att sä­ga nej när du blir om­bedd att del­ta i val­fria sa­ker. Säg nej till jul­fi­ran­den du in­te gil­lar. Säg nej till att stäl­la upp fri­vil­ligt för or­ga­ni­sa­ti­o­ner som du in­te brin­ner för. Säg ja till tom­rum i ka­len­dern med vet­ska­pen om att det in­te är bort­kas­tad tid.

SÄG NEJ UT­AN ATT SÄ­GA NEJ

Om du in­te tyc­ker om att sä­ga nej mås­te du job­ba på att hit­ta ett sätt att sä­ga nej ut­an att egent­li­gen sä­ga det. Till ex­em­pel:

”Jag har in­te möj­lig­het att ba­ka 100 muf­fins men jag kan bi­dra med 100 kro­nor för att kö­pa någ­ra om det hjäl­per?”

”Jag skul­le fö­re­dra om du frå­ga­de nå­gon an­nan om att gö­ra en in­sats. Jag har gjort det­ta i två sä­song­er. ”

Just nu är jag upp­ta­gen med and­ra pro­jekt.

Jag kan in­te den da­gen.

Jag har ett an­nat mö­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.