Fa­mil­je­ka­len­dern

Ordning & Reda i hemmet - - In­ne­håll -

För att sche­ma­läg­ga och or­ga­ni­se­ra tid en­ligt de me­to­der som hit­tills dis­ku­te­rats be­hö­ver du en ka­len­der. Om al­la av­tal och åta­gan­den är mi­nu­ti­öst och de­tal­je­rat ned­skri­vna på ett stäl­le där al­la kan se dem kan du snabbt kon­trol­le­ra om du har tid att skri­va dit nå­got nytt el­ler om du ska sä­ga nej och ge dig själv li­te tid. Ka­len­dern är nöd­vän­dig för vec­ko­pla­ne­ring­en och en på­min­nel­se till al­la i hu­set om var de ska bo el­ler vad de ska gö­ra.

KA­LEN­DER­FOR­MAT

Du kan va­ra smart att fun­de­ra över vil­ken typ av ka­len­der som pas­sar bäst för er livs­stil. Var­je fa­milj har si­na be­hov. För för­äl­drar med de­lad vård är det en för­del om bå­da för­äl­drar­na har till­gång till in­for­ma­ti­on om sport­e­ve­ne­mang och skol­lov, men de be­hö­ver in­te ha till­gång till varand­ras per­son­li­ga ka­len­drar.

Det förs­ta du bör tän­ka på är om du fö­re­drar en vägg­ka­len­der, ett skriv­bords­sys­tem el­ler en elek­tro­nisk ka­len­der. Vägg­ka­len­drar in­klu­de­rar pap­per, white­board el­ler tav­el­va­ri­an­ter. Tav­lor och white­boards är bra för vec­ko­pla­ne­ring, men du be­hö­ver ock­så ett an­nat sys­tem för att läg­ga in in­for­ma­ti­on för läng­re fram. Om du be­hö­ver ett bär­bart for­mat är en fi­lo­fax el­ler en elek­tro­ nisk ka­len­der som syn­kro­ni­se­ras med din smartp­ho­ne är ett bra val. Elek­tro­nis­ka ka­len­drar är bra på så sätt att du kan läg­ga in åter­kom­man­de hän­del­ser, till ex­em­pel fö­del­se­da­gar el­ler vec­ko­vi­sa upp­gif­ter samt på­min­nel­ser.

LAY­OUT­MÖJ­LIG­HE­TER

För­ut­om for­ma­tet mås­te du ock­så över­väga vil­ken lay­out som pas­sar di­na be­hov. Ka­len­drar kan or­ga­ni­se­ras må­nads­vis, vec­ko­vis el­ler per dag. De kan va­ra da­te­ra­de el­ler oda­te­ra­de (an­vän­da­ren an­ger da­tum), in­ne­hål­la ko­lum­ner el­ler block till av­ta­len el­ler ha lin­jer. De kan ha tryck­ta tids­in­ter­val­ler el­ler va­ra tom­ma så att du kan fyl­la i själv. De kan bör­ja an­tin­gen på mån­dag el­ler sön­dag. Vis­sa fi­lo­fax­er och ka­len­drar har ock­så ex­tra an­teck­nings­ut­rym­me för till ex­em­pel köp­lis­tor och kan ock­så ha fic­kor där du kan läg­ga in­for­ma­ti­on som är rel­e­vant för må­na­den. Med pap­pers­sys­tem, an­tin­gen på väg­gen el­ler på skriv­bor­det, mås­te du kol­la hur myc­ket plats du har att skri­va på och ta höjd för till­kom­man­de an­teck­ning­ar. Be­hö­ver du oli­ka de­lar för oli­ka fa­mil­je­med­lem­mar? I elek­tro­nis­ka ka­len­drar kan du änd­ra lay­ou­ten ef­ter be­hov.

VÄLJ EN KA­LEN­DER­LAYOUT

Det finns många lay­out­möj­lig­he­ter för en fa­mil­je­ka­len­der. Två av de vik­ti­gas­te fak­to­rer­na är hur långt i för­väg du be­hö­ver kun­na över­blic­ka och hur myc­ket ut­rym­me du be­hö­ver för att skri­va på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.