Ska­pa nya va­nor

Ordning & Reda i hemmet - - In­ne­håll -

Vå­ra va­nor är som trapp­steg: var­je per­son­lig va­na le­der oss an­tin­gen upp­åt el­ler ned­åt och bort från den plats där vi vill va­ra. Ibland upp­täc­ker vi att vi står stil­la på ett trapp­steg ut­an att ta oss var­ken upp el­ler ner.

När man sät­ter upp mål för dig själv är det klokt att gå ige­nom de små sa­ker som mås­te gö­ras in­nan man når må­let. Ett ex­em­pel: låt oss sä­ga att du har be­stämt dig för att slu­ta ha ett rö­rigt hem. De­la upp må­let i spe­ci­fi­ka steg. Det förs­ta lil­la men spe­ci­fi­ka ste­get är att slu­ta ta med dig plast­på­sar från af­fä­ren. Se­dan, ef­ter att ha ren­sat ut dus­sin­tals plast­på­sar som gömt sig un­der disk­bän­ken el­ler fast­nat mel­lan kyl­skåp och disk­bänk, fun­de­rar du ut en lös­ning för dig att trans­por­te­ra va­rorna från af­fä­ren till bi­len och in i hu­set: du be­stäm­mer dig för en tyg­på­se. Det vik­ti­gas­te är att kom­ma ihåg på­sen när du åker och hand­lar! In­nan det blir en va­na, är det tro­ligt att fler plast­på­sar kom­mer att sam­la sig och ska­pa ore­da i kö­ket.

VA­NOR I HEM­MET

Go­da va­nor kan va­ra av­gö­ran­de för att hål­la ett väl­or­ga­ni­se­rat hem fritt från rö­ra. Pre­cis som skryms­len och vrår prop­pas ful­la med ex­tra plast­på­sar, väx­er ock­så vå­ra då­li­ga va­nor – de på­min­ner oss om hur vi age­rar. Sum­man av vå­ra va­nor blir an­tin­gen för­klar­ing­en av fram­gång el­ler en ur­säkt för då­li­ga re­sul­tat. Till ex­em­pel när stu­den­ter får ex­cep­tio­nel­la be­tyg be­ror det på att de har ut­veck­lat och övat in go­da stu­die­va­nor. När äld­re per­so­ner är i god form upp i pen­si­ons­ål­dern är det in­te en slump: det är ett re­sul­tat av häl­so­sam kost och go­da trä­nings­va­nor. Ett av de bäs­ta sät­ten att ska­pa va­nor är att for­mu­le­ra fle­ra små del­mål. Ta plast­på­sar­na som ex­em­pel, istäl­let för att sä­ga, ”Jag ska stä­da hu­set” för­sök med: ”Om jag ska shop­pa i hel­gen an­vän­der jag en tyg­på­se”. Det­ta ger dig mer flex­i­bi­li­tet än ett ut­ta­lan­de som: ”Jag kom­mer att åter­an­vän­da plast­på­sar­na var­je gång jag hand­lar. ”

När jag ar­be­tar med lätt­dis­tra­he­ra­de, tids­pres­sa­de kun­der fö­re­slår jag att de gör det till en va­na att lå­ta te­le­fo­nen ringa och lå­ta den gå till sva­ra­ren. Ska­pa en ”om”-re­gel. ”Om jag har te­le­fon­mö­te kom­mer jag att kol­la te­le­fo­nen vid ti­den för det.” Be­rät­ta för di­na vän­ner, fa­milj och kol­le­gor att om de mås­te pra­ta med dig mås­te de an­tin­gen skic­ka el­ler skic­ka ett mail och be om ett sam­tal el­ler ord­na det i för­väg. För vis­sa är det här rå­det in­te rel­e­vant (jour­na­lis­ter och fas­tig­hets­mäk­la­re till ex­em­pel), men för de fles­ta av oss finns det säl­lan nå­gon an­led­ning att ta te­le­fo­nen. De som vill kom­ma i kon­takt med dig kan läm­na ett med­de­lan­de och se­dan, på en tid som pas­sar dig, kan du gö­ra en lis­ta över al­la du be­hö­ver ringa till­ba­ka till och gö­ra det när det pas­sar dig.

LIST­VA­NOR

En av mi­na fa­vo­rit­va­nor när det gäl­ler att or­ga­ni­se­ra är att ska­pa lis­tor och check­lis­tor. Oav­sett om du pac­kar in­för en flytt el­ler en re­sa el­ler pla­ne­rar ett pro­jekt, så kom­mer lis­tor och check­lis­tor att hjäl­pa dig upp­nå må­let.

Check­lis­tor och lis­tor tjä­nar oli­ka syf­ten. En check­lis­ta in­ne­hål­ler de nöd­vän­di­ga steg som krävs för att nå ett mål och för att und­vi­ka miss­för­stånd (en check­lis­ta för styr­ke­trä­ning sä­ker­stäl­ler till ex­em­pel att al­la mus­kel­grup­per trä­nas) me­dan en lis­ta jäm­för för­de­lar och nack­de­lar (ska jag el­ler ska jag in­te skaf­fa mig en ny hund, klip­pa mitt hår, kö­pa en ny te­le­fon) el­ler hål­ler koll på sa­ker (al­la böc­ker du har läst un­der de se­nas­te sex må­na­der­na, el­ler re­gi­oner­na, del­re­gi­oner och va­ria­ti­o­ner av vin du har druc­kit).

Lis­tor och check­lis­tor hjäl­per bå­de till att mins­ka stress och ån­gest, och för att öka pro­duk­ti­vi­te­ten. Till ex­em­pel är det lät­ta­re att pac­ka en res­väs­ka när du ar­be­tar ef­ter en check­lis­ta. Män­ni­skor som an­vän­der lis­tor, kän­ner att de har mer kon­troll och är bätt­re för­be­red­da i kris­si­tu­a­ti­o­ner el­ler far­li­ga mil­jö­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.