Gör check­lis­tor

Ordning & Reda i hemmet - - In­ne­håll -

Som vi re­dan har sett är ru­tin­mäs­sigt hus­hålls­ar­be­te en nöd­vän­dig del av att upp­rätt­hål­la ett väl­ord­nat hem. Någ­ra upp­drag var­je dag stop­par be­ho­vet av ma­ra­ton­städ­ning­ar till hel­gen. Ge­nom att in­fö­ra ett ur­val av check­lis­tor över upp­gif­ter som be­hö­ver gö­ras dag­li­gen, vec­ko­vis el­ler kvar­tals­vis kan du an­vän­da lör­da­gar och sön­da­gar för att le­ka och vi­la istäl­let för att skrub­ba, put­sa och spraya.

Jag har de­lat upp min ar­be­ts­lis­ta i tre av­snitt: upp­gif­ter som mås­te gö­ras var­je dag, var­je vec­ka och när sä­song­en änd­ras. Ska­pa eg­na lis­tor ba­se­rat på din hem­sit­u­a­ti­on!

Dag­li­ga upp­gif­ter är de som krä­ver ett min­i­mum av ak­ti­vi­tet för att hål­la ditt hem fun­ge­ran­de och hy­gie­niskt, så­som tvätt­ning, hämt­ning av klä­der, tor­ka ytor och bädd­ning.

Vec­kans upp­gif­ter sä­ker­stäl­ler att ditt hem är rent och or­ga­ni­se­rat fram till näs­ta vec­ka: tvät­ta, byt säng­klä­der och örn­gott, tvät­ta klä­der och damm­su­ga. Om al­la vec­kans pro­jekt är för myc­ket för en dag, de­la upp dem på he­la vec­kan.

Kvar­tals­upp­gif­ter ut­förs säl­lan och krä­ver där­för li­te mer tid. Ibland krä­ver de pro­fes­sio­nell hjälp, så­som sot­ning. Jag gil­lar att av­sät­ta fy­ra hel­ger per år till kvar­tals­vi­sa ”gör-detsjälv”-upp­gif­ter.

GÖR EN LIS­TA OCH FÅ DET GJORT

En av för­de­la­rna med att ha de­tal­je­ra­de check­lis­tor är att in­get glöms bort – nå­gon­sin. Check­lis­tor ser till att vi hål­ler oss på rätt spår och de upp­gif­ter som ska gö­ras har stör­re chans att bli gjor­da, oav­sett vad mer som på­går i vå­ra liv. Dess­ut­om bi­drar de till att gö­ra sa­ker till ru­ti­ner och det är en vik­tig del av pro­ces­sen med go­da va­nor. Check­lis­tor är av­gö­ran­de för att hål­la hem­met rent, stä­dat och väl­or­ga­ni­se­rat he­la ti­den – in­te ba­ra i städ­ma­nin man får in­nan gäs­ter­na kom­mer.

En av för­de­la­rna med att ha de­tal­je­ra­de check­lis­tor är att in­get glöms bort – nå­gon­sin.

Fre­d ag Häm­ta kem­tvät­te n

Sön­da g • Sor­t era gar­d ero­ben • Ren­gö­ra hams­ter­bu­ren

Av­fros­ta fry­sen

Bo­ka tand­lä­kar­tid

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.