8 Snab­ba lös­ning­ar på van­li­ga pro­blem med ore­da i hem­met

Här är någ­ra för­slag på hur man kan han­te­ra någ­ra av de van­li­gas­te or­sa­ker­na till rö­ran. På si­dan 156 hit­tar du ock­så en lis­ta över sa­ker du kan ren­sa ut ut­an att tän­ka på det.

Ordning & Reda i hemmet - - De första stegen -

1

Gam­la ma­ga­sin, tid­ning­ar och kok­böc­ker Chan­sen är att du har en och an­nan tid­ning i var­dags­rum­met som är mer än tre må­na­der gam­mal och in­te läng­re rel­e­vant. Det­sam­ma gäl­ler dags­tid­ning­ar: om du in­te har tid att lä­sa dem idag kom­mer du in­te att lä­sa dem imor­gon. Kom igen, släng dem i käll­sor­ter­ing­en – det finns fi­na ny­he­ter på nä­tet dyg­net runt! Kok­böc­ker med kom­pli­ce­ra­de re­cept och in­gre­di­en­ser som är svå­ra att få tag i är in­te vär­da hyll­ut­rym­met de upp­tar, så släpp dem. Fa­vo­rit­re­cep­ten är de du gör om och om igen. Om du vill ha var­i­a­ti­on be­hö­ver du ba­ra sät­ta dig vid da­torn där tu­sen­tals re­cept vän­tar på dig.

2

To­a­lettar­tik­lar i re­se­stor­lek Om du in­te kan mot­stå att ta med små scham­po­flas­kor ef­ter att du har bott på ho­tell, se till att de kom­mer till an­vänd­ning. Lägg till­räck­ligt med tvål, scham­po och bal­sam för en natts an­vänd­ning i en ne­ces­sär. Lägg det i res­väs­kan, re­do för näs­ta re­sa. Pla­ce­ra res­ten av de små flas­kor­na i en korg för över­natt­nings­gäs­ter. Om du fort­fa­ran­de har kvar, ge det till nå­gon som be­hö­ver det.

3

Klä­der, skor och ac­ces­soa­rer Det finns ett ta­le­sätt som sä­ger att du an­vän­der 20 pro­cent av di­na klä­der 80 pro­cent av ti­den. Gar­de­robs­ut­rym­me är för vär­de­fullt för att slö­sas bort. Gör dig av med sa­ker som in­te är be­kvä­ma, in­te klär dig el­ler som du in­te gil­lar. Om di­na klä­der är i gott skick, skänk bort dem till be­hö­van­de.

4

Gam­malt smink och ut­gång­en me­di­cin Ta en titt i me­di­cin­skå­pet och bad­rums­skå­pet. Kas­se­ra lä­ke­me­del som har gått ut och be­håll en­dast det nöd­vän­di­ga. Ta se­dan en nog­grann titt på ditt smink. Kas­ta gam­malt läpp­stift, foun­da­ti­on och mas­ca­ra.

5

Stål­tråds­gal­gar När du får till­ba­ka klä­der från kem­tvät­ten får du dem of­ta på stål­tråds­­ gal­gar, men det be­ty­der in­te att du mås­te an­vän­da dem. Häng de ny­tvättade klä­der­na på di­na eg­na gal­gar och åter­läm­na stål­tråds­gal­gar­na till kem­tvät­ten.

6

Köks­skåps­skräp Mat­lå­dor, gam­la is­lå­dor, plast­be­stick och ud­da kaf­fe­kop­par tar upp vär­de­fullt ut­rym­me i köks­skåp. Ge bort el­ler kas­ta bort allt som in­te hör hem­ma där. Åter­vin­ning. Köp en upp­sätt­ning mat­lå­dor – kvad­ra­tis­ka, för att kun­na stap­la dem på varand­ra – och en ser­vis.

7

Fynd, rea­va­ror och ta två be­ta­la för en Va­ror på er­bju­dan­de trig­gar köp nu-re­flex­en. Men ett bra er­bju­dan­de be­ty­der in­te all­tid att det är ett bra val. Det är bätt­re att be­ta­la fullt pris för det du fak­tiskt vill ha än att be­ta­la hal­va pri­set för nå­got du ald­rig kom­mer att an­vän­da. Även om nå­got är gra­tis – fun­de­ra över det in­nan du tar emot det.

8

Re­klam­pro­duk­ter När du är på en kon­fe­rens el­ler mäs­sa blir du över­öst med pen­nor och t-shirts med lo­go­ty­per på. Ett bra råd när du kan: tac­ka nej till er­bju­dan­det el­ler läm­na pro­duk­ter­na i ett kon­fe­rens­rum. De an­vänds säl­lan och blir snabbt över­flö­di­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.