5 Tips på hur du för­va­rar det mest nöd­vän­di­ga

Du har be­stämt dig för vad du be­hö­ver och in­te be­hö­ver. Här är någ­ra tips för att or­ga­ni­se­ra och för­va­ra mid­dag­s­och fest­till­be­hör.

Ordning & Reda i hemmet - - Matplatsen -

1 Sta­tiv i skå­pet

Öka för­var­ings­ytan ge­nom att sät­ta in en stål­tråds­hyl­la i fle­ra vå­ning­ar på den ned­re hyl­lan. Här kan du för­va­ra sa­ker på höj­den ut­an att ska­da dem.

2 Lå­dav­de­la­re

An­vänd lå­da­va­de­la­re för att sor­te­ra sa­ker, så hit­tar du snabbt och en­kelt små­sa­ker som vär­me­ljus, ser­vett­ring­ar och vin­glas­häng­en.

3 Stan­na ti­den

Sil­ver ox­i­de­rar na­tur­ligt med ti­den. För att mins­ka ox­i­da­ti­o­nen bör du pac­ka sil­vret bå­de i en på­se och i fo­lie el­ler plast. Om du läg­ger någ­ra bi­tar van­lig kri­ta till­sam­mans med silv­ret kan det ab­sor­be­ra fukt och för­hind­ra ox­i­da­ti­on.

4 Trygg i sin bubb­la

Om du har be­stämt dig för att hål­la mer än en ser­vis, för­va­ra fin­pors­li­net i as­kar med bub­bel­plast. Märk med eti­ket­ter.

5 Ser­vis på hyl­la

För att mins­ka ris­ken för spric­kor på kan­ter­na när pors­li­net ska stap­las på en hyl­la kan du läg­ga papp­lat­tor, kaf­fe­fil­ter el­ler filt mel­lan tall­ri­kar­na. Und­vik ock­så att stap­la kop­par. Vänd upp och ner på loc­ket till soc­ker­skå­lar, grädd­sni­por, te­kan­nor och sopp­skå­lar i pors­lin, och lägg en filt mel­lan loc­ket och ob­jek­tets kant.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.