Späd­barn, små­barn, mind­re barn

Ordning & Reda i hemmet - - Barn­rummet -

Ak­ti­vi­te­ter in­klu­de­rar: So­va, le­ka, lä­sa.

För­var­ing för: Sto­ra plast- och trä­lek­sa­ker, pek­böc­ker, go­se­djur, var­dags­klä­der, dräk­ter.

Barn­rum­met är ro­ligt att or­ga­ni­se­ra ef­ter­som allt som bor­de va­ra där är li­tet och gul­ligt! Det är van­ligt­vis nya, re­na sa­ker som för­tjä­nar öm och kär­leks­full be­hand­ling, pre­cis som en ba­by.

Det bäs­ta sät­tet att bör­ja or­ga­ni­se­ra är att ar­be­ta runt de störs­ta mö­bler­na – van­ligt­vis en stor by­rå. I många hem fun­ge­rar by­rån ock­så som ett sköt­bord vil­ket ska­par ett be­hov av plats för bå­de re­na och smut­siga blö­jor. En vag­ga, gung­stol el­ler bok­hyl­la kan ock­så få plats. Vis­sa mö­bler väx­er med bar­net – en vag­ga som om­vand­las till en barn­säng, till ex­em­pel. Gung­sto­len kan ock­så be­hål­las och an­vän­das i många år när bar­net väx­er.

Ål­der og ak­ti­vi­tets­ni­vå

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.