Mitt i Östermalm

TYCK OM. ”Ty­värr upp­le­ver jag att ni bli­vit slapp­hän­ta och ovak­sam­ma”

- Bo Eli­as­son Stock­holms­gui­de Stockholm · Copenhagen · Oslo · Helsinki · Malmo · Goteborg · Helsingfors

De se­nas­te 25 åren har Stock­holm haft ett mo­de­rat fi­nans­bor­gar­råd i 13 år, en so­ci­al­de­mo­krat i 12 år. Al­la fel och miss­lyc­kan­den skyl­ler man på varand­ra. För att hål­la sin bud­get un­der man­dat­pe­ri­o­den hö­jer man skat­ten el­ler drar in på un­der­hål­let.

Kort­sik­tigt märks in­dra­get un­der­håll minst, men desto mer lång­sik­tigt. Vi är där nu.

Ope­ran kos­tar 4 mil­jar­der att re­no­ve­ra till ett då­ligt fun­ge­ran­de pro­vi­so­ri­um.

I Stads­bib­li­o­te­ket in­ve­ste­rar sta­den nu 260 mil­jo­ner ef­tersom det reg­nar in. Det stop­pa­de No­bel Cen­ter på Bla­si­e­hol­men kos­ta­de 180 mil­jo­ner att pla­ne­ra.

Ka­ta­ri­na­ber­gets buss­ter­mi­nal blir 727 mil­jo­ner dy­ra­re än be­räk­nat, Slus­sen­byg­get to­talt 5 mil­jar­der dy­ra­re.

Fi­nans­bor­gar­rå­dets (M) för­slag att be­byg­ga ol­je­ham­nen Loud­den, med 10 000 lä­gen­he­ter och en 300 me­ter hög skrytskra­pa, får Ha­gas­ta­den att fram­stå som re­na gles­byg­den och ”Te­le­fon­stol­par­na” i Mid­som­mar­kran­sen som låg­hus­be­byg­gel­se.

När ska stock­hol­mar­na vak­na och in­se att bo­stä­der på Loud­den in­te kom­mer att vän­da sig till låg- el­ler me­de­lin­komst­ta­ga­re?

En tre­rum­ma­re i ett Stock­holms­hus i Rågs­ved kos­tar 11–12 000 kro­nor i må­na­den. Vem kom­mer att ha råd att bo i en tre­rum­ma­re på Loud­den?

I lik­het med Söd­ra Vär­tan, blir sa­ne­ring­en av Loud­den om­fat­tan­de. Om pub­li­ka bygg­na­der som Ope­ran, Stads­bib­li­o­te­ket, No­bel Cen­ter och id­rotts­hal­lar byggs, blir sa­ne­ring­en enkla­re. Det lig­ger även i nä­rings­li­vets in­tres­se att Stock­holm kan kon­kur­re­ra med Kö­pen­hamn, Oslo, Helsing­fors och till och med Mal­mö och Gö­te­borg, som al­la har mo­der­na kul­tur­bygg­na­der.

 ?? FOTO: MOSTP­HO­TOS ?? NYBYGGE. Ol­je­ham­nen Loud­den ska bli en del av stads­bygg­nads­pro­jek­tet Nor­ra Djur­gårds­sta­den.
FOTO: MOSTP­HO­TOS NYBYGGE. Ol­je­ham­nen Loud­den ska bli en del av stads­bygg­nads­pro­jek­tet Nor­ra Djur­gårds­sta­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden