Så ska det bli tryggt ef­ter spräng­ning­en

Spräng­ning­en på Gyl­lensti­erns­ga­tan har ska­pat en stor oro bland Ös­ter­malms­bor­na. Nu fö­reslås fle­ra åt­gär­der för att öka trygg­he­ten.

ÖstermalmDirekt - - SIDAN 1 - Jo­se­fi­ne Thu­re­son Käm­pe 073-600 69 13 jo­se­fi­ne.thu­re­[email protected]­rekt­press.se

Spräng­ning­en på Gyl­lensti­erns­ga­tan har lett till en oro i stads­de­len, upp­le­ver po­li­ti­ker­na i stads­dels­nämn­den. Nu fö­re­slår de fle­ra åt­gär­der för att öka trygg­he­ten på Ös­ter­malm.

Par­ti­er­na i Ös­ter­malms stads­dels­nämnd har ställt sig bakom en ge­men­sam skri­vel­se där de ger för­valt­ning­en i upp­drag att, i sam­råd med po­li­sen, ut­re­da hur Ös­ter­malm kan bli – och upp­le­vas – som en tryg­ga­re plats.

Ini­ti­a­ti­vet är en re­ak­tion på spräng­ning­en på Gyl­lensti­erns­ga­tan och det grova ung­doms­rå­net vid Hjort­ha­gens id­rotts­plats som in­träf­fa­de i no­vem­ber för­ra året.

– Jag ser myc­ket all­var­ligt på de in­ci­den­ter som skett den se­nas­te ti­den och jag har mött en del oro­a­de med­bor­ga­re un­der de gång­na må­na­der­na. Det här mås­te vi age­ra på po­li­tiskt. Jag vill ha noll­to­le­rans mot otrygg­het i stads­de­len och jag kom­mer an­vän­da al­la verk­tyg för att åstad­kom­ma det, sä­ger Andréa He­din (M), ord­fö­ran­de i stads­dels­nämn­den.

Ock­så den se­nas­te med­bor­gar­un­der­sök­ning­en vi­sar en svag ned­gång av de som upp­le­ver stads­de­len som en trygg plats att bo på.

Vi får ald­rig ham­na i en spi­ral där män­ni­skor är räd­da att gå ut.

Fler po­li­ser och ka­me­ror

I skri­vel­sen listas fle­ra för­slag på åt­gär­der som för­valt­ning­en får i upp­drag att se över – fler syn­li­ga po­li­ser och ord­nings­vak­ter i stads­de­len, fler över­vak­nings­ka­me­ror på otryg­ga plat­ser, trygg­hets­vand­ring­ar, ökad sam­ver­kan mel­lan bo­en­de och po­li­sen för att fö­re­byg­ga in­brott och bätt­re be­lys­ning.

Den 4 mars hålls ett stort mö­te för Ös­ter­malms­bor­na där man kom­mer in­for­me­ra om stads­de­lens trygg­het­s­och sä­ker­hets­ar­be­te. Till mö­tet har Andréa He­din bju­dit in Stock­holms fi­nans­bor­gar­råd, so­ci­al­bor­gar­råd, trygg­hets­bor­gar­råd, po­lis­mäs­ta­ren och lo­kal­po­li­sen. Ock­så al­la par­ti­er från stads­dels­nämn­den kom­mer när­va­ra.

– Vi kan gö­ra en del från stads­dels­nämn­den men vi be­hö­ver ock­så stöd centralt av sta­den och po­li­sen, sä­ger Andréa He­din.

Öp­pet trygg­hets­mö­te

Un­der mö­tet får Ös­ter­malms­bor­na till­fäl­le att stäl­la frå­gor till po­li­ti­ker­na och po­li­sen. De får ock­så till­fäl­le att ge för­slag på hur trygg­he­ten på Ös­ter­malm kan öka.

– Det hand­lar om att al­la ska kän­na sig tryg­ga när man går hem på kväl­len el­ler är ute i det of­fent­li­ga rum­met. Vi får ald­rig ham­na i en spi­ral där män­ni­skor är räd­da att gå ut och fär­re rör sig i det of­fent­li­ga rum­met. Ju fler som rör sig ju tryg­ga­re upp­levs det.

Mö­tet kom­mer hål­las på St­or­ga­tan 19 i Nä­rings­li­vets hus kloc­kan 17.30-19.00.

FO­TO: PRI­VAT

IN­BJU­DAN. Stads­dels­nämn­dens ord­fö­ran­de Andréa He­din (M), bju­der in till stort trygg­hets­mö­te med po­li­ti­ker, po­lis och med­bor­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.