OTRO­LIG TEK­NO­LO­GI

Otrolig teknologi - - Sidan 1 -

Da­gens värld har bli­vit for­mad av in­no­va­tion in­om tek­no­lo­gi så till den grad att vå­ra liv in­te går att jäm­fö­ra med hur vi lev­de för 20 år se­dan. Hur vi kom­mu­ni­ce­rar, re­ser och ut­fors­kar vårt sam­häl­le är näs­tan oi­gen­känn­ligt. Smar­ta pry­lar och hus­hållsupp­fin­ning­ar som

mo­bil­te­le­fo­nen och drö­na­re har upp­gra­de­rat vår var­dag. Men vi glöm­mer of­ta hur des­sa snab­ba för­änd­ring­ar fak­tiskt blev ut­veck­la­de tack va­re pi­on­jä­rer, fors­ka­re och tek­ni­kens ge­ni­er. Så ta en titt runt dig och fö­re­ställ hur ditt liv skul­le va­ra ut­an all den fan­tas­tis­ka tek­no­lo­gi som du kan lä­sa om i det­ta ma­ga­sin. Vi fi­rar de coo­las­te kon­cep­ten som har bli­vit skap­ta: ro­bo­tar, el­bi­lar, rym­dre­sor, vir­tu­al re­a­li­ty-spel, su­per­drö­na­re, med fle­ra. Så vad vän­tar du på?

Vänd si­dan för att bli in­spi­re­rad!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.