Mäs­ter­mar­kö­ren

Otrolig teknologi - - Innehåll -

När du ser en på­hit­tad roll­fi­gur i en fan­ta­sy film är det in­te sä­kert att den ska­pats i en da­tor. Än så länge har mänsk­li­ga skå­de­spe­la­re jobb och ibland kan de om­vand­las till oi­gen­känn­lig­het av en ma­skör och en mas­sa si­li­kon.

I sin stu­dio i Eng­land har Mi­ke String­er och

hans team på Hy­brid FX för­vand­lat unga till gam­la, le­van­de till zom­bi­er och män­ni­skor till hob­bi­tar. De har till och med om­vand­lat ma­skör­bran­schen. In­nan fil­men De Två Tor­nen i The Lord Of The Rings var mjuk och klad­dig

gum­mi­la­tex det van­li­gas­te ma­te­ri­a­let för ma­skö­rer att job­ba i.

Ef­ter att Hy­brid FX an­vänt sin egen­ut­veck­la­de och hud­lik­nan­de si­li­kon­bland­ning för att ska­pa dvär­gen Gim­lis an­sik­te bör­ja­de al­la i bran­schen att an­vän­da oli­ka si­li­kon istäl­let.

Men nya ma­te­ri­al är in­te det en­da som om­vand­lat ma­skör­yr­ket. ”3D-skan­ning är en

stor hjälp, sär­skilt när man ska gö­ra he­la kropps­av­gjut­ning­ar”, sä­ger String­er. ”Istäl­let för att gö­ra en av­gjut­ning av he­la krop­pen, vil­ket tar fle­ra tim­mar och är väl­digt klad­dig och obe­kvämt för al­la in­blan­da­de, kan skå­de­spe­la­ren helt en­kelt ta på sig en åt­sit­tan­de hel­kropps­dräkt och bli skan­nad på fem mi­nu­ter.” Ef­ter det görs en ex­akt mo­dell av krop­pen i skum­plast som kan an­vän­das som bas när man skulp­te­rar masken.

Trots att ny tek­nik gjort det snab­ba­re och enkla­re att job­ba tar det fort­fa­ran­de myc­ket tid att för­vand­la en skå­de­spe­la­re till oi­gen­känn­lig­het. En avan­ce­rad mask kan ta fle­ra vec­kor att gö­ra och se­dan till­kom­mer ti­den det tar att få på den och av den. ”To­tal tidsåt­gång för att an­läg­ga en ge­nom­ar­be­tad mask som dvär­gen Gim­lis är drygt tre tim­mar”, sä­ger String­er.

”Det krävs även en del jobb för att få av den

– det tar minst en halv­tim­me. Masken går in­te

”Det tar tid att för­vand­la en skå­de­spe­la­re till oi­gen­känn­lig­het.”

att ba­ra ri­va av. Om de vo­re enk­la att ta bort skul­le de hel­ler in­te sit­ta fast till­räck­ligt bra under långa film­in­spel­nings­da­gar som kan va­ra myc­ket läng­re än åt­ta tim­mar.”

Men Gim­li är lång­t­i­från den mest tidskräv-

an­de mask som tea­met på Hy­brid FX job­bat med. När de skul­le gö­ra fil­men Creep år 2003 tog det sju tim­mar var­je mor­gon att för­vand­la

skå­de­spe­la­ren Se­an Har­ris till en skräc­kin­ja­gan­de och miss­bil­dad mör­da­re. ”Vi sat­te igång nå­gon gång runt mid­natt för att va­ra kla­ra när res­ten av film­tea­met dök upp för att bör­ja in­spel­ning­ar­na kloc­kan sju på mor­go­nen”,

be­rät­tar String­er.

Det nya si­li­kon­ma­te­ri­al som Mi­ke och hans team ut­veck­lat be­hö­ver in­te li­ka myc­ket smink som la­tex­mas­ker. Mi­ke sä­ger att hem­lig­he­ten bakom ett rik­tigt läs­kigt zom­bi­eut­se­en­de of­ta är en bra skå­de­spe­la­re bakom masken.ra, må­la och g ju­ta, skulp­te be­tet bakom att ling­ar.förvand Per­fek­tion­sar igas­tefilm­värl­dens häft klist­ra för att ska­pa

För skräck­fil­men Mi­no­taur för­vand­la­de Mi­ke skå­de­spe­la­ren Ingrid Pitt till den lepraan­grip­na roll­fi­gu­ren The Sy­bil.

Det var Hy­brid FXsom ska­pa­de masken till dvär­gen Gim­li i den and­ra och den tred­je Lord ofthe rings- fil­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.