Rör­li­ga ro­bo­tar på film

Otrolig teknologi - - Innehåll -

När fim­klas­si­ker som Ali­en, Ha­jen och ET kom upp på bi­o­gra­fer­na var da­to­ra­ni­me­ra­de ef­fek­ter in­te till­räck­ligt ut­veck­la­de för att kun­na gö­ra ett tro­vär­digt in­tryck. Där­för an­vän­des ro­bo­tar när man skul­le ge liv åt de ic­ke-mänsk­li­ga ka­rak­tä­rer­na. För att byg­ga dem kräv­des in­te ba­ra kun­ska­per in­om in­gen­jörs­konst och me­ka­nik ut­an även konst­när­li­ga fär­dig­he­ter.

De som bygg­de mons­ter lyc­ka­des så bra att vis­sa re­gis­sö­rer och ef­ter­frå­gar djur­lik­nan­de ro­bo­tar än ida­gi­da – trots at­tatt man­man kan­kan ska­pa vva­rel­ser i da­torn.

Många av de ic­ke-mänsk­li­ga ka­rak­tä­rer­na i Star Wars: The For­ce Awa­kens från 2015 är ro­bo­tar som byggts på det­ta vis och rör sig på rik­tigt vid film­in­spel­ning­en, till ex­em­pel BB-8. Man fö­re­drar den här tek­ni­ken för att man vill ha med roll­fi­gu­ren när man spe­lar in istäl­let för att läg­ga till den i se­na­re. Det blir lät­ta­re för skå­de­spe­lar­na att in­te­ra­ge­ra med och reagera på va­rel­ser som fak­tiskt finns där, me­nar vis­sa.

Ett av de mest stor­sla­ga­na ex­emp­len på en djurro­bot som byggts är Trex i Ju­ras­sic Park. Sce­ner­na där många di­no­sau­ri­er spring­er ska­pa­des med da­to­ra­ni­me­ring, men när­bil­der­na togs av en full­ska­lig livs­lik­nan­de ro­bot, som var sju me­ter hög och väg­de fy­ra ton. En så stor ro­bot ha­de ald­rig nå­gon­sin ti­di­ga­re byggts i film­sam­man­hang och det gäll­de att över­träf­fa allt som fanns på nö­jes­fält. Från bör­jan tänk­te man att Trex skul­le ma­nö­vre­ras in­i­från av en män­ni­ska, som med hjälp av vev­sta­kar skul­le kun­na rö­ra på hu­vud, svans och kropp. Men snart vi­sa­de det sig att ro­bo­ten var all­de­les för stor för att nå­gon män­ni­ska skul­le kun­na sty­ra den snabbt nog för att det skul­le se verk­ligt ut. Eldrivna mo­to­rer fun­ka­de in­te hel­ler. Till sist mon­te­ra­de man in hyd­rau­lis­ka an­ord­ning­ar istäl­let.

Ro­bo­ten var så stor att ta­ket i verk­sta­den fick hö­jas med fy­ra me­ter. För att in­te tip­pa över fick den sät­tas fast i un­der­la­get. Det var risk­fyllt att ar­be­ta med ro­bo­ten. När skin­net skul­le lim­mas fast från in­si­dan fick ett plöts­ligt elav­brott ro­bo­ten att rö­ra sig och film­tek­ni­ker­na satt fast in­ne i monst­rets mage. Hans kol­le­gor fick bän­da upp kä­kar­na och dra ut ho­nom i sä­ker­het.

”En så stor djurro­bot ha­de ald­rig ti­di­ga­re ska­pats för en film.”

Tea­met på Stan Winston Stu­di­os

job­ba­de i fle­ra må­na­der för att byg­ga den iko­nis­ka

di­no­sau­ri­en.

Me­tall­s­ke­lett En mo­dell av T Rex i en fem­te­dels­ska­la klyvs i de­lar. Var­je del för­sto­ras skal­en­ligt och så­gas till i trä. Trä­de­lar­na mon­te­ras se­dan på en me­tall­ram.

Kropps­skulp­te­ring Grund­struk­tu­ren täcks i höns­nät och glas­fi­ber och ovan­på det ett la­ger le­ra. Le­ran skulp­te­ras för att ef­ter­lik­na en skal­en­lig T Rex och an­vänds för att gju­ta for­mar för att till­ver­ka di­no­sau­ri­ens skinn.

Me­ka­nis­ka rö­rel­ser Fast­gjord När den fästs i gol­vet kan di­no­sau­ri­en rö­ra he­la krop­pen från si­da till si­da. Rö­rel­ser­na fjärr­styrs ge­nom en mi­ni­a­tyr­mo­dell. Sam­ti­digt som den full­ska­li­ga T Rex skulp­te­ras fram till­ver­kas en rör­lig mo­dell. En stål­ram...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.