Så fun­kar fo­to­e­lekt­ris­ka cel­ler

Otrolig teknologi - - Innehåll -

Det är ing­en ma­gi in­blan­dad i att de här fö­re­må­len kän­ner av din ex­istens. Bå­da fun­ge­rar med hjälp av fo­to­e­lekt­ris­ka cel­ler som alst­rar elekt­ri­ci­tet med hjälp av lju­sets ele­men­tar­par­tik­lar: fo­to­ner­na. En typ av fo­to­e­lekt­ris­ka cel­ler är gjor­da i ’fo­to­kon­duk­ti­va’ ma­te­ri­al vars för­må­ga att le­da ström på­ver­kas när de ut­sätts för ljus. Var­je cell har en li­ten lins som är pla­ce­rad ovan­för ljus­käns­lig kal­ci­um­sul­fid. När ljus kom­mer in ge­nom lin­sen, blir elektro­ner­na ex­ci­te­ra­de och rör sig snab­ba­re. Det mins­kar mot­stån­det och elekt­ri­ci­tet kan rö­ra sig ge­nom ström­kret­sen.

En del au­to­ma­tis­ka dör­rar och vat­ten­kra­nar fun­ge­rar istäl­let ge­nom ljus­käns­li­ga re­sis­to­rer el­ler Light De­pen­dent Re­sistors (LDR) – en an­nan typ av fo­to­kon­duk­ti­va cel­ler. En strå­le in­fra­frött ljus strå­las fram­för dör­ren el­ler under kra­nen och tas emot av en LDR, vil­ket lå­ter elekt­ri­ci­te­ten ström­ma ige­nom den. När nå­got bloc­ke­rar den in­fra­rö­da strå­len, till ex­em­pel en män­ni­ska, kan LDR:en in­te läng­re upp­fat­ta den. Det­ta or­sa­kar ett ökat mot­stånd i cel­len elektris­ka re­sis­tor och flö­det i ström­kret­sen mins­kar. En se­pa­rat ström­krets upp­fat­tar för­änd­ring­en och trig­gar dör­ren el­ler kra­nen att öpp­na sig. Någ­ra se­kun­der ef­ter det att den LDR:en åter­i­gen kan nås av den in­fra­rö­da strå­len, åter­går den och strå­len till ut­gångs­lä­get.

Hur kan vat­ten­kra­nen ve­ta att du är där?

Så fort som strå­len bryts går vat­ten­kra­nen igång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.