Mix­ern

Frukt­sal­lad blir en smoot­hie ge­nom en tor­na­do i en burk.

Otrolig teknologi - - Innehåll -

En smoot­hie-mix­er är ett kom­pakt flö­des­dy­na­mik-la­bo­ra­to­ri­um. Frik­tio­nen på bla­dens yta ac­ce­le­rar väts­kan, cent­ri­fu­gal­kraf­ten pres­sar den ut­åt och lufft­ryc­ket ska­par en luft­fylld vir­vel­vind i mit­ten. Allt åker runt och blan­das i tur­bu­len­sen. På någ­ra se­kun­der har mjöl­ken och frukt­bi­tar­na för­vand­lats till en ka­o­tisk, virv­lan­de mal­ström.

Vir­vel­vin­den i mit­ten på­min­ner om en li­ten tor­na­do, men fun­ge­rar helt an­norlun­da. En tor­na­do drivs av ter­mis­ka upp­vin­dar som drar allt i dess väg in mot mit­ten och kas­tar upp det i luf­ten. Men i en mix­er tryc­ker de ro­te­ran­de kni­var­na i bot­ten väts­kan ut mot kan­ter­na och bort från cent­rum och cent­ri­fu­gal­kraf­ten drar vir­vel­vin­den i mit­ten nedåt.

Kniv­bla­den gör det mesta av job­bet med att skä­ra frukt­bi­tar­na, men när de kom­mit ner till en viss stor­lek kan kni­var­na in­te skä­ra i dem läng­re. I näs­ta steg an­vän­der mix­ern im­plo­sions­chock­vå­gor för att av­slu­ta job­bet. Bla­den spin­ner så snabbt att vaa­kum bil­das på kni­var­nas bak­si­da. Vat­ten som kom­mer i vägen ko­kar och när de små ång­bubb­lor som bil­das kon­den­se­ras och kol­lap­sar, av­ger de en kas­kad av chock­vå­gor. Chock­vå­gor­na ska­kar och fin­för­de­lar frukt­bi­tar­na yt­ter­li­ga­re.

Lock Vir­vel­vin­den pres­sar väts­kan ut mot si­dor­na i be­hål­la­ren, så det är vik­tigt med ett tätt­slu­tan­de lock. Be­hål­la­re Till­bring­a­rens form gör att du en­kelt kan häl­la upp väts­kan ur be­hål­la­ren och att allt blan­das när mix­ern är igång. Ro­ta­tion De...

Glöm in­te att sät­ta på loc­ket!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.