Glas­ö­gon för färg­blin­da

Otrolig teknologi - - Innehåll -

Den op­tis­ka tek­no­lo­gin som kan åter­stäl­la färgse­en­det.

Mil­jo­ner män­ni­skor värl­den över är färg­blin­da. Var tolf­te man och var 200:e kvin­na upp­le­ver färg­blind­het. An­led­ning­en till att det är van­li­ga­re bland män är att färg­blind­het är ett arvsan­lag som finns i X-kro­mo­so­men. Män har ba­ra en X-kro­mo­som me­dan kvin­nor har två och där­för ökar san­no­lik­he­ten för män att är­va an­la­get.

Även om till­stån­det kal­las för färg­blind­het, är de drab­ba­de fak­tiskt in­te blin­da för fär­ger. Mer kor­rekt är att pra­ta om en vi­su­ell funk­tions­ned­sätt­ning, de­fekt färgse­en­de el­ler Co­lour Vi­sion De­fi­ci­en­cy (CVD). Det är svå­rig­he­ter att ur­skil­ja ny­an­ser och skug­gor. När det fat­tas en tapp (syn­cell) i ögat på­ver­kas sig­na­ler­na som skic­kas till hjär­nan för att tol­kas som fär­ger. Den van­li­gas­te for­men av de­fekt färgse­en­de är röd-grön­blind­het som upp­trä­der när rö­da och grö­na tap­par över­lap­par varand­ra mer än nor­malt. Det på­ver­kar styr­kan i sig­na­ler­na som skic­kas från ögat till hjär­nan och får det grö­na att fram­stå som bru­na­re och rött att se gu­la­re ut.

De­fekt färgse­en­de går in­te att bo­ta men op­tik­fö­re­ta­get EnC­hro­ma har ut­veck­lat ett par glas­ö­gon som kan för­bätt­ra färgse­en­de. Från bör­jan an­vän­des de som sä­ker­hets­glas­ö­gon av ki­rur­ger som ut­för­de ögo­no­pe­ra­tio­ner med la­ser. När en per­son med CVD rå­ka­de få på sig ett par, vi­sa­de det sig att färgse­en­det blev bätt­re med glas­ö­go­nen på än ut­an dem.

Bätt­re fär­ger

Vad EnC­hro­ma-glas­ö­go­nen kan gö­ra för röd-grön färg­ned­sätt­ning.

Nor­malt färgse­en­de

Tap­par i ögat som är käns­li­ga för rött, blått och grönt skic­kar sig­na­ler till hjär­nan, där fär­gin­for­ma­tio­nen tol­kas.

An­vänd­ning ut­om­hus

Ef­tersom glas­ö­go­nen bloc­ke­rar ljus fun­ge­rar de bäst att an­vän­da ut­om­hus när det är so­ligt.

Röd-grön CVD

En mu­ta­tion gör att rö­da tap­par i ögat re­flek­te­rar grönt ljus el­ler vice ver­sa och sig­na­ler­na till hjär­nan över­lap­par.

Med EnC­hro­ma-glas­ö­gon

Lin­ser­na fil­tre­rar de ljus­våg­läng­der som över­lap­par mel­lan rött och grönt och de två fär­ger­na se­pa­re­ras.

Lin­sla­ger

Lin­ser­na är gjor­da av hund­ra tun­na la­ger i ett ma­te­ri­al som bloc­ke­rar ljus med vis­sa våg­läng­der.

Rätt färg

Ge­nom att se­pa­re­ra rött och grönt gör glas­ö­go­nen att hjär­nan får ta emot mer ex­ak­ta sig­na­ler från tap­par­na.

EnC­hro­ma­glas­ö­go­nen hjäl­per färg­blin­da att upp­fat­ta

fär­ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.