Ba­ga­ge­kol­len

Vad hän­der med ditt ba­gage när det pas­se­rar ige­nom flyg­plats­kon­trol­len?

Otrolig teknologi - - Innehåll -

Skan­nern som kol­lar ditt hand­ba­gage ger sä­ker­hets­per­so­na­len en ögon­blick­lig över­blick av in­ne­hål­let. Allt i väs­kan färg­ko­das ut­i­från vil­ket ma­te­ri­al det är gjort av. Det görs ge­nom att man skic­kar en rönt­gen­strå­le ge­nom väs­kan från två håll. När strå­lar­na når ditt ba­gage från varsitt håll, ab­sor­be­ras en del av strå­lar­na me­dan and­ra re­flek­te­ras el­ler störs av in­ne­hål­let. Rönt­gen­strå­lar­na når se­dan en de­tek­tor på and­ra si­dan som mä­ter de­ras po­si­tion och ener­gi. Där­ef­ter pas­se­rar rönt­gen­strå­lar­na ge­nom ett fil­ter som ab­sor­be­rar lå­ge­ner­gis­ka rönt­gen­strå­lar men lå­ter hö­ge­ner­gis­ka pas­se­ra till än­nu en de­tek­tor. På så sätt av­lö­jas även ma­te­ri­al med låg tät­het som in­te är så bra på att ab­sor­be­ra rönt­gen­strå­lar.

Da­taal­go­rit­mer an­vän­der rönt­gen­strå­lar­nas ab­sorp­tions­möns­ter för att be­stäm­ma den ef­fek­ti­va atom­mas­san av ma­te­ri­a­let som skan­nas och där­med dess den­si­tet. Ge­nom att dub­bel­kol­la des­sa vär­den mot en da­ta­bas med kän­da sub­stan­ser kan skan­nern skil­ja på an­sikts­kräm och spräng­deg i en tub el­ler ko­ka­in och soc­ker till ex­em­pel. Bil­be­hand­lings­pro­gram färg­läg­ger se­dan var­je fö­re­mål i skan­nern en­ligt vad de in­ne­hål­ler och be­ly­ser sär­skilt så­dant som po­ten­ti­ellt kan va­ra miss­tänkt. För att in­spek­tö­rer­na ska hål­la sig ak­ti­va och på tår­na fej­kar skan­nern då och då en di­gi­tal bild av nå­got miss­tänkt för att kol­la om det blir iden­ti­fi­e­rat och om per­so­na­len age­rar som den ska.

Ba­ga­get du chec­kar in skan­nas ock­så och de au­to­ma­tis­ka röntgen­ma­ski­ner som an­vänds vid Stor­bri­tan­ni­ens flyg­plat­ser kan han­te­ra 1800 väs­kor i tim­men. Om den förs­ta röntgen­ma­ski­nen flag­gar för nå­got po­ten­ti­ellt miss­tänkt fort­sät­ter ba­ga­get till en an­nan och än­nu mer so­fisti­ke­rad skan­ner som kol­lar ba­ga­get igen. Den här skan­nern tar tvär­snitts­bil­der och ”ski­var upp” he­la väs­kan vir­tu­ellt, som en CT-skan­ner på sjuk­hus. Det tar 16 se­kun­der per väs­ka ochom det fort­fa­ran­de flag­gas för hot, tar en mänsk­lig in­spek­tör över och grans­kar re­sul­ta­ten från bå­da skan­nar­na och be­stäm­mer om väs­kan ska öpp­nas.

In­u­ti en ba­ga­geskan­ner

Hur osyn­li­ga rönt­gen­strå­lar ska­par en färg­bild av ditt ba­gage.

Rönt­gen­strå­le

Rönt­gen­strå­lar pas­se­rar ge­nom ba­ga­get och ab­sor­be­ras i oli­ka ut­sträck­ning be­ro­en­de på tät­he­ten hos re­spek­ti­ve fö­re­mål.

Löp­band

Väs­kor­na dras in i skan­nern av ett löp­band som över­va­kas av en ope­ra­tör. Mo­der­na flyg­plats­skann­rar kan se ige­nom 2 cm tjockt stål och upp­täc­ka trå­dar så tun­na som 0,1 mm.

Rönt­gen­strå­le­käl­la

De­tek­tor

Rönt­gen­strå­lar som

ta­git sig ige­nom ba­ga­get de­tek­te­ras av ett dub­bel­fil­ter som ger

max­i­ma­la kon­tras­ter. Rönt­gen­strå­lar­na sänds ge­nom var­je väs­ka av ett rönt­gen­rör under ban­det.

Si­dos­kan­ner

En an­nan sän­da­re be­ly­ser väs­kan från si­dan för att få

syn på göm­da fö­re­mål.

Ter­mo­jo­nisk strål­ning

Den upp­het­ta­de lystrå­den av­ger en ström av elektro­ner.

Lystråd

Färg­lägg­ning

Elekt­risk ström het­tar upp en tråd tills den ly­ser som glöd­trå­den i en glöd­lam­pa.

Skärm

Ope­ra­tö­ren kan pa­u­sa skär­men och för­sto­ra el­ler för­mins­ka bil­den. Da­to­ral­go­rit­mer färg­läg­ger bil­der så att mind­re tä­ta ma­te­ri­als syns i lju­sa­re fär­ger.

Me­tall­plat­ta

När de snab­ba elektro­ner­na träf­far me­tall­plat­tan, ska­pas rönt­gen­strå­lar vid

kol­li­sio­nen.

Or­ga­nis­ka ma­te­ri­al Rönt­gen­strå­lar­na pas­se­rar ige­nom låg­den­si­ti­va ma­te­ri­al så som plast och mat näs­tan helt u ut­an mot­stånd. Dro­ger oger

Me­di­cin och kos­me­ti­ka vi­sas i mör­ka­re fär­ger. In­spek­tö­rer­na hål­ler ögo­nen öpp­na ef­ter ud­da pil­ler med ovan­li­ga for­mer och stor­le­kar. Glas s

Glas och tjock plast vi­sas i än­nu mör­ka­re fär­ger. De blå lin­jer­na vi­sar var nå­gon­stans rönt­gen­strå­lar­na pas­se­rar ge­nom de tjoc­kas­te lag­ren. Me­tall

Elekt­ro­nik och me­tall­fö­re­mål vi­sas i li­la el­ler svart ef­tersom de är gjor­da i tä­ta ma­te­ri­al som ab­sor­be­rar ar rönt­gen­strå­lar trå­lar v väl.

145 000 väs­kor pas­se­rar ge­nom He­at­hrow var­je dag och

al­la blir skan­na­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.