Så tor­kar klä­der­na

Otrolig teknologi - - Innehåll -

Hur kom­mer det sig att klä­der­na in­te be­hö­ver nå kok­punk­ten för att vatt­net ska förång­as?

Al­la vet att vat­ten förång­as när det når kok­punk­ten. Men viss­te du att din fa­vo­rit­t­rö­ja skul­le krym­pa tills den blev li­ten nog att pas­sa en doc­ka om du var tvung­en att vär­ma upp den till kok­punk­ten för att tor­ka den? Som tur är kan vat­ten förång­as även i rumstem­pe­ra­tur. Det be­ror på att al­la vat­ten­mo­le­ky­ler in­te in­ne­hål­ler li­ka myc­ket ener­gi.

På det sto­ra he­la har di­na klä­der sam­ma tem­pe­ra­tur som den om­gi­van­de luf­ten. Men in­di­vi­du­el­la vat­ten­mo­le­ky­ler rör sig i oli­ka has­tig­he­ter. När de rör sig kroc­kar de med varand­ra och ener­gi över­förs. Ibland får en mo­le­kyl till­räck­ligt myc­ket ener­gi för att fri­gö­ra sig från de and­ra och den ger sig av i form av en gas. Ju var­ma­re klä­der­na är, desto mer san­no­likt är det att det­ta ska hän­da.

Hur fort klä­der­na tor­kar be­ror ock­så på hur myc­ket vat­ten som re­dan har förång­ats i luf­ten – med and­ra ord luft­fuk­tig­he­ten. Hand­du­kar som häng­er på en tvätt­li­na när det blåser kom­mer att tor­ka snab­ba­re än de som häng­er in­ne i ett fuk­tigt bad­rum. Vat­tenång­an sking­ras snabbt och luft­fuk­tig­he­ten blir låg.

Vin­den blåser bort fuk­tig luft från klä­der­na vil­ket för­kor­tar tork­ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.