Bläck­strå­le­skri­va­re

Så går det till när de var­dag­li­ga fö­re­må­len pro­du­ce­rar do­ku­ment och bil­der med mik­ro­sko­pisk pre­ci­sion.

Otrolig teknologi - - Innehåll -

En bläck­strå­le­skri­va­re kan be­skri­vas som en sam­ling mo­to­rer, rul­lar och driv­rem­mar som flyt­tar pap­per. All kom­pli­ce­rad tek­no­lo­gi finns i skri­var­hu­vu­det – an­ting­en in­bygg­da i skri­va­ren el­ler i bläck­pa­tro­ner­na. Ett en­da skri­var­hu­vud in­ne­hål­ler hund­ra­tals el­ler till och med tu­sen­tals mik­ro­sko­piskt små pig­gar, var och en av dem tun­na­re än ett mänsk­ligt hårstrå.

De tun­na pig­gar­na till­ver­kas in­te se­pa­rat, ut­an etsas di­rekt in i sam­ma ma­te­ri­al som le­der ström­kret­sar­na som skju­ter iväg bläc­ket. En del bläck­strå­le­skri­va­re är ut­rus­ta­de med små vär­me­re­sis­to­rer med en di­a­me­ter på un­ge­fär 15 mikro­me­ter (tu­sen­dels mil­li­me­ter). Många skri­va­re byg­ger på ter­mo­tek­no­lo­gi. När bläck ska skju­tas iväg slås ett vär­me­e­le­ment på i en mil­jon­dels se­kund och bläc­ket som är när­mast bör­jar ge­nast att ko­ka. En bubb­la bil­das som ex­pan­de­rar och ska­par en tryck­våg. Till sist är det tryck­vå­gen som blåser ut en bläck­drop­pe ut ge­nom den lil­la pig­gen. Ca­non, Hew­lettPac­kard och Lex­mark an­vän­der den här tek­ni­ken för si­na bläck­strå­le­skri­va­re me­dan skri­va­re från Ep­son och Brot­her istäl­let ska­par en tryck­våg i pig­gen ge­nom att skic­ka en elekt­risk sig­nal ge­nom kri­stal­ler.

Var­je bläck­drop­pe in­ne­hål­ler ba­ra någ­ra få tril­jon­de­lars li­ter bläck och skri­va­ren kan skju­ta iväg ti­o­tu­sen­tals drop­par i se­kun­den.

De fles­ta bläck­strå­le­skri­va­re har fy­ra oli­ka färg­pa­tro­ner: svart, cy­an, ma­gen­ta och gul. En del mo­del­ler har även pa­tro­ner för ljus cy­an, ljus ma­gen­ta, ljust gul och ljus­grå. De här fär­ger­na läggs i la­ger ovan­på varand­ra för att kun­na ska­pa var­je upp­tänk­lig ny­ans. En en­da färg­punkt på pap­pe­ret kan in­ne­hål­la 32 oli­ka bläck­drop­par. Skri­va­re av hög kva­li­tet kan prin­ta mil­jo­ner punk­ter på en en­da kvadrat­cen­ti­me­ter pap­per.

Pap­pers­bric­ka In­ställ­ning­ar­na på öm­se si­dor ser till att pap­pers­hö­gen all­tid är per­fekt cen­tre­rad för pap­pers­ma­ta­ren. Skri­var­hu­vud En ma­tris med små pig­gar för­de­lar ett moln av små bläck­drop­par som for­me­rar sig för att fly­ga i ett ex­akt...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.