In­du­stri­ro­bo­tar

Fa­briks­ar­be­tar­na som ald­rig blir tröt­ta och som job­bar gra­tis.

Otrolig teknologi - - Innehåll -

Nit­tio pro­cent av al­la ro­bo­tar finns i in­du­strin. Till­gång­en på bil­lig ar­bets­kraft i Ki­na har in­te mins­kat de­ras fram­fart. För­sälj­ning­en av in­du­stri­ro­bo­tar ökar mer i Ki­na än nå­gon an­nan­stans i värl­den.

Ro­bo­tar bör­ja­de an­vän­das 1961 då Ge­ne­ral Mo­tors in­stal­le­ra­de Uni­ma­te.

Det var en 1,8 ton tung ro­bo­tarm som mon­te­ra­de he­ta me­tall­hand­tag och and­ra bil­de­lar som var far­li­ga för män­ni­skor att han­te­ra. Uni­ma­te fick si­na in­struk­tio­ner från en mag­nett­rum­ma (då­ti­dens hård­disk) och kun­de om­pro­gram­me­ras för att ut­fö­ra nya upp­gif­ter. När Uni­ma­te-ro­bo­tar tog över job­bet med att svet­sa ihop bil­ka­ros­ser­na 1969 kun­de Ge­ne­ral Mo­tors öka pro­duk­tions­tak­ten till 110 till­ver­ka­de bi­lar i tim­men – dub­belt så snabbt som nå­gon an­nan bil­fa­brik vid den ti­den.

Mo­der­na in­du­stri­ro­bo­tar har ut­veck­lats från klum­pi­ga pi­stong­er till myc­ket pre­ci­sa el­mo­to­rer. Sen­so­rer på var­je rö­rel­se­led upp­täc­ker det LED-ljus som släpps ige­nom en ski­va med två spal­ter. När spal­ten hind­rar ljus­strå­len skic­kas en se­rie sig­na­ler till ro­bo­tens CPU som ger ex­akt in­for­ma­tion om hur långt ro­bo­tar­men rört sig. Ka­me­ror­na som finns mon­te­ra­de på var­je arm är ut­rus­ta­de med avan­ce­rad mjuk­va­ra för bil­di­gen­känn­ning. Det gör att ro­bo­ten kan kän­na igen fö­re­mål även om de skul­le va­ra upp-och-ner el­ler ha välts om­kull på det lö­pan­de ban­det. Ultraljuds-sen­so­rer gör att ro­bo­ten ock­så kan n kän­na av och upp­skat­ta av­stånd till fö­re­mål, vil­ket för­hind­rar att de rå­kar väl­ta om­kull nå­got som kom­mer i vägen.

In­te nog med den so­fisti­ke­ra­de ut­rust­ning­en. Da­gens ro­bo­tar är så star­ka och så snab­ba att det blir far­ligt för män­ni­skor att job­ba bred­vid lö­pan­de band. De se­nas­te mo­del­ler­na har fått gli­por i si­na le­der som drivs av mo­to­rer istäl­let för att mo­to­rer­na dri­ver ar­men di­rekt. Det här ab­sor­be­rar kraf­ten vid ett otur­ligt slag och ger ro­bo­ten tid att reagera i tid för att und­vi­ka det.

Lyft­ro­bo­tar

Kranar­mar kan lyf­ta fö­re­mål och för­flyt­ta dem mel­lan oli­ka trans­port­band som lö­per i ta­ket mel­lan mon­te­rings-sta­tio­ner­na.

Last­ning

En ro­bot las­tar lå­dor­na på pal­lar för vi­da­re trans­port ut­an att be­hö­va oroa sig för att få ryggskott.

Mon­te­ring

Ro­bo­tar­mar kan skru­va ihop de­lar, lö­da kretskort, svet­sa le­der och gång­järn och må­la med sprut­färg mer ex­akt än män­ni­skor.

In­spek­tion

En rönt­gen- el­ler ult­raljuds­skan­ner un­der­sö­ker kom­po­nen­ten och le­tar ef­ter ska­dor in­nan den släpps vi­da­re i pro­duk­tions­lin­jen.

Multi­funk­tio­nell

Var­je arm är le­dad för ax­el, arm­bå­ge och hand­led och var­je led kan rö­ra sig och ro­te­ra i sex oli­ka rikt­ning­ar.

Fa­ro­zon

Ro­bo­tar är tunga och rör sig snabbt. Män­ni­skor måste hål­la sig ur vägen där ro­bo­tar­na job­bar för att und­vi­ka kroc­kar.

Ro­bo­tar vid lö­pan­de ban­det

Ro­bo­tar ut­för de stres­si­gas­te och mest mo­no­to­na job­ben me­dan

män­ni­skor över­va­kar dem. Ro­bo­tars svets­fo­gar hål­ler bätt­re ef­tersom de är mer ex­ak­ta och kon­se­kven­ta

när de svet­sar.

Sawy­er (till väns­ter) kan ma­ni­pu­le­ra ob­jekt med 0.1 mil­li­me­ters pre­ci­sion. Bax­ter (till hö­ger) har två ar­mar för tyng­re lyft. Kon­troll­rum Mänsk­li­ga tek­ni­ker skri­ver ko­den som styr ro­bo­tar­na och över­för nya in­struk­tio­ner till pro­duk­tions­lin­jen via det...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.