Gruvro­bo­tar under vatt­net

Otrolig teknologi - - Innehåll -

Ma­ski­ner på sto­ra djup som ut­vin­ner vär­de­ful­la mi­ne­ra­ler från havs­bott­nen.

Ide sto­ra havs­dju­pen bubb­lar det av he­ta ke­mi­ka­li­er som sti­ger upp ge­nom rör från jor­dens in­re. Des­sa hyd­ro­ter­ma­la skor­ste­nar av­ger en rad vär­de­ful­la grun­däm­nen som kop­par, nic­kel, sil­ver och guld. Men ef­tersom de är be­läg­na fle­ra hund­ra me­ter under havs­y­tan har det va­rit svårt att kom­ma åt de åtrå­vär­da fyn­dig­he­ter­na. Där­för pla­ne­rar det To­ron­to­ba­se­ra­de gruv­fö­re­ta­get Nau­ti­lus Mi­ne­rals att sät­ta ro­bo­tar på upp­dra­get.

Ho­wever, air is al­so 21 per cent ox­y­gen, and as ox­y­gen mo­lecu­les are so small, they le­ak through the ty­re rub­ber over ti­me. Ni­tro­gen mo­lecu­les on the ot­her hand, are big­ger, so they stay in­si­de the rub­ber for long­er and me­an you ha­ve to get the ty­res pum­ped less of­ten.

Bulk Cut­ter-ro­bo­ten an­vän­der hul­ling­för­sed­da ro­te­ran­de trum­mor för att grä­va ut havs­bott­nen.

Från väns­ter till hö­ger: Col­lecting Machi­ne, Bulk Cut­ter och Aux­i­li­a­ry Cut­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.