Jor­dens tys­tas­te plats

Otrolig teknologi - - Innehåll -

De märk­li­ga ut­rym­me­na där du kan hö­ra di­na eg­na hjärt­slag .

Du har in­te upp­levt rik­tig tyst­nad för­rän du till­bring­at tid i ett eko­fritt rum. De eko­fria rum­men är bygg­da i tung be­tong och har gum­mi­för­slut­na dör­rar för att stänga ute allt ljud. In­u­ti är väg­gar­na kläd­da med ki­lar i skum­plast för att ab­sor­be­ra in­ternt ljud och gol­vet är ett upp­hängt nät som eli­mi­ne­rar lju­det av fot­steg. Var­je mil­li­me­ter av rum­met är ut­for­mat för att ab­sor­be­ra re­flek­tio­ner av ljud­vå­gor. Du hör ab­so­lut ingen­ting.

Så­da­na här eko­fria rum är till för att tes­ta hög­ta­la­re, mik­ro­fo­ner och and­ra au­di­o­pro­duk­ter. Men de är ock­så till hjälp när ast­ro­nau­ter ska för­be­re­da sig för tyst­na­den ute i rym­den. Det längs­ta nå­gon nå­gon­sin stått ut in­ne i ett eko­fritt rum är 45 mi­nu­ter. För när­va­ran­de är det Or­fi­eld La­bo­ra­to­ri­es i USA som har världs­re­kor­det i Gu­in­ness Re­kord­bok för jor­dens tys­tas­te plats. I de­ras eko­fria rum ab­sor­be­ras 99,9 pro­cent av al­la ljud.

I en sådan mil­jö är det en­da du kan hö­ra di­na eg­na hjärt­slag, nå­got som lätt kan kän­nas obe­hag­ligt och till och med gö­ra dig ga­len. In­te hel­ler finns någ­ra håll­punk­ter i rum­met att ori­en­te­ra sig ef­ter. Det är oer­hört för­vir­ran­de och svårt att hål­la ba­lan­sen va­re sig du står el­ler för­sö­ker rö­ra dig. Så näs­ta gång du öns­kar dig li­te lugn och ro, tänk igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.