In­u­ti HTC Vi­ve

En när­ma­re titt på vir­tu­ell verk­lig­het.

Otrolig teknologi - - Innehåll -

Vir­tu­al re­a­li­ty (VR) skul­le in­te va­ra möj­ligt ut­an att en hel mas­sa tek­no­lo­gi kun­de rym­mas i ett li­tet, flytt­bart he­ad­set. HTC Vi­ve är ett tek­niskt un­der­verk, med 32 sen­so­rer in­u­ti själ­va he­adse­tet – och med ka­me­ra i front­pa­ne­len – samt yt­ter­li­ga­re 24 i var och ett av de två hand­kon­trol­ler­na.

Ni­vån på sen­so­rer­na mat­char den på de två bassta­tio­ner­na som spe­lar in oli­ka slags in­for­ma­tion, ex­em­pel­vis åt vil­ket håll du rör dig, hur snab­ba di­na rö­rel­ser är och åt vil­ket håll du rik­tar din upp­märk­sam­het.

Bassta­tio­ner­na ser ut som små ku­ber som rik­tas in mot spely­tan. De skju­ter osyn­li­ga in­fra­rö­da strå­lar in mot den som upp­fat­tas av sen­so­rer­na i he­adse­tet. Lo­ka­li­se­ring­en av HTC Vi­ve-he­adse­tet sker i re­al­tid. Al­la sen­so­rer sam­ver­kar för att få bil­der­na du ser att kän­nas verk­li­ga när du vri­der på hu­vu­det och bör­jar gå runt i den vir­tu­el­la värl­den.

Men det är in­te he­la san­ning­en, för Vi­ve be­hö­ver va­ra upp­kopp­lad mot en da­tor som är till­räck­ligt kraft­full för att kun­na be­ar­be­ta da­ta från al­la sen­so­rer­na och ome­del­bart sän­da iväg den ska­pa­de vi­de­o­bil­den till de två lin­ser som är pla­ce­ra­de fram­för di­na ögon. När du in­te­ra­ge­rar med den vir­tu­el­la värl­den run­tom­kring dig, ut­för da­torns pro­ces­sor fle­ra mil­jo­ner be­räk­ning­ar i se­kun­den för att kun­na ge dig ögon­blick­lig åter­kopp­ling i spe­let du be­fin­ner dig i. De två skär­mar­na som är in­bygg­da i he­adse­tet ger ett syn­fält på 110 gra­der och har vart och ett en upp­lös­ning på 1080 x 1200 – nå­got som gör den vi­su­el­la upp­le­vel­sen bätt­re än med HD. Tek­ni­ken är otro­lig och upp­le­vel­ser­na du kan ha med den helt över­väl­di­gan­de.

Ljuspack­ning

Den här lis­ten i gum­mi som sit­ter längs med de två lin­ser­na hind­rar att ljus från skär­mar­na läc­ker ut på si­dor­na, nå­got som i så fall skul­le mins­ka den vi­su­el­la kva­li­te­ten.

IPD-sy­stem

In­ter­pu­pil­la­ry Distan­ce Sy­stem (IPD) om­vand­lar av­stån­det mel­lan de två lin­ser­na för att gö­ra sy­nin­tryc­ken be­hag­li­ga.

AMOLED-skär­mar

De två skär­mar­na har en upp­lös­ning på 1080 x 1200, vil­ket gör den to­ta­la upp­lös­ning­en i spe­let till 2160 x 1080.

HTC Vi­ve kos­tar runt 7 000 kro­nor.

Lin­ser

Lin­ser­na är kon­vexa för att bil­den ska ver­ka na­tur­lig för ögat och kon­cent­ris­ka cirk­lar hjäl­per till med fo­ku­se­ring­en.

Spe­len si­mu­le­rar di­na hän­der i 3D så att du kan in­te­ra­ge­ra med sa­ker i mil­jön på ett na­tur­ligt sätt.

Av­stånds­sen­sor

Den pyt­te­lil­la sen­sorn på he­adse­tets in­si­da lä­ser av när du tar av dig Vi­ve så att skär­mar­na stängs av au­to­ma­tiskt.

Ka­me­ra

Hu­vud­band

Det juster­ba­ra hu­vud­ban­det hål­ler Vi­ve sta­digt fäs­tad fram­för an­sik­tet och le­der kab­lar­na från he­adse­tet över ditt hu­vud.

Mo­der­kort

Det finns 18 oli­ka chip på mo­der­kor­tet som he­adse­tet an­vän­der för att över­fö­ra da­ta från sen­so­rer­na till da­torn. Ka­me­ran sit­ter rakt fram­me på front­pa­ne­len på Vi­ve och skic­kar in­for­ma­tion till da­torn om ob­jekt i spe­la­rens när­het.

Sen­so­rer

De 32 sen­so­rer­na i he­adse­tet fång­ar upp de in­fra­rö­da sig­na­ler­na från strå­lar­na som sänds ut från bassta­tio­ner­na och be­räk­nar ex­akt var Vi­ve be­fin­ner sig i 3D-rym­den.

HTC Vi­ve i

de­talj

Hur går det till när VR-he­adse­tet

spå­rar mins­ta rö­rel­se?

In­ställ­ningskug­ge

Ge­nom att vri­da på kug­gen på si­dan på he­adse­tet kan du ju­ste­ra lin­ser­na när­ma­re el­ler läng­re bort ifrån ögo­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.