Tvätt­ma­ski­ner

97 pro­cent av hus­hål­len i Stor­bri­tan­ni­en har en tvätt­ma­skin. Men hur fun­ge­rar den?

Otrolig teknologi - - Innehåll -

En tvätt­ma­skin är i stort sett ett durk­slag in­u­ti en mix­er, pla­ce­ra­de ovan­på en varm­vat­ten­ko­ka­re. Smuts­tvät­ten pla­ce­ras in­ne i den per­fo­re­ra­de trum­man som är om­gi­ven av en vat­ten­tät trum­ma. Den ytt­re tvätt­rum­man fylls till un­ge­fär en tred­je­del med kallt vat­ten som se­dan värms upp av ett vär­me­e­le­ment. En mo­tor ro­te­rar den in­re trum­man så att plag­gen kas­tas runt, vil­ket lös­gör smutspar­tik­lar. De fles­ta tvätt­ma­ski­ner har även ett in­tag för varm­vat­ten, så att du kan dra nyt­ta av fas­tig­he­tens in­bygg­da varm­vat­tens­sy­stem.

När tvätt och skölj­ning är fär­digt, bör­jar den in­re trum­man att ro­te­ra snab­ba­re för att cent­ri­fu­gal­kraf­ten ska pres­sa klä­der­na mot trum­mans yt­ter­kan­ter. Det­ta pres­sar ut vatt­net ur de per­fo­re­ra­de hå­len i trum­man och det pum­pas ut i av­lop­pet.

De förs­ta tvätt­ma­ski­ner­na fyll­des på ovan­i­från, men det blev oprak­tiskt ef­tersom de då in­te kun­de in­stal­le­ras under disk­bän­kar. Ris­ken med front­öpp­na­de tvätt­ma­ski­ner är att vat­ten kan kom­ma ut om du öpp­nar luc­kan under tvätt­nings­pro­ces­sen. För att fö­re­byg­ga att det hän­der är luc­kor­na själv­lå­san­de och går in­te att öpp­na för­rän tvät­ten är klar.

En an­nan sä­ker­hets­an­ord­ning är en de­tek­tor för över­driv­na vib­ra­tio­ner som au­to­ma­tiskt av­slu­tar trum­mans ro­te­ran­de om den är in­sta­bil. Det här kan in­träf­fa om du ex­em­pel­vis tvät­tar en en­sam jac­ka el­ler tjock trö­ja, men om du släng­er in någ­ra hand­du­kar ock­så kom­mer trum­man att bli ba­lan­se­rad igen.

Trum­mans mo­tor

En stor mo­tor som sit­ter fast med bul­tar på un­der­si­dan dri­ver trum­man med hjälp av en driv­rem i gum­mi.

Vär­me­e­le­ment

Valv för in­lopp

Elektris­ka so­le­no­id valv

öpp­nar och stäng­er in­gång­ar­na för att läg­ga

till mer vat­ten.

Drä­ne­rings­pump

Vat­ten pum­pas ut ur trum­man med en pump som är för­sedd med ett fil­ter som fil­tre­rar skräp och tygres­ter. Ett el­dri­vet vär­me­e­le­ment som lik­nar den som finns i vatt­ten­ko­ka­re vär­mer upp vatt­net till rätt tem­pe­ra­tur.

Kon­kav luc­ka

Den flask­bot­ten­for­ma­de luc­kan på­ver­kar tvät­ten att fal­la in­åt mot trum­man så att al­la plagg rör sig runt i den.

Kretskort

Tem­pe­ra­tur, trum­mans ro­ta­tions­has­tig­het och vat­ten­flö­den re­gle­ras ut­i­från vil­ket

tvätt­pro­gram som valts.

Tvätt­me­dels­fack

Oli­ka fack för för­tvätt, hu­vud­tvätt­pro­gram och skölj­me­del för oli­ka fa­ser i

tvätt­cy­keln.

Luck­ring

Luc­kan hålls på plats av en fjäd­ran­de O-rings­pack­ning som tryc­ker ut­åt mot tvätt­ma­ski­nens

si­dor runt öpp­ning­en.

År 1907 blev Per­sil det förs­ta tvätt­med­let på mark­na­den som in­ne­höll blek­me­del. Ro­te­ran­de tvätt Även de se­nas­te mo­del­ler­na byg­ger på sam­ma prin­cip Låspack­ning En del tvätt­ma­skin­s­luc­kor har en spi­ral­for­mad pack­ning för att hål­la luck­lå­set på plats...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.