Så tas en di­gi­tal bild

Hur ka­me­ran om­vand­lar ljus till bild­fi­ler på min­neskor­tet.

Otrolig teknologi - - Innehåll -

Med ett en­kelt tryck på knap­pen om­vand­lar di­gi­tal­ka­me­ran ljus till da­ta. Pro­ces­sen in­leds med bild­sen­sorn som är ett ki­selchip som kal­las CCD el­ler CMOS. När lju­set kom­mer in ge­nom ka­me­ral­in­sen fo­ku­se­ras det mot sen­sorn och förflyttar elektro­ner på ett li­tet om­rå­de på ki­selchi­pet (mer känt som en pix­el). Det­ta ska­par en elekt­risk ladd­ning. Ju star­ka­re ljus i den de­len av bil­den, desto star­ka­re ladd­ning bil­das på den punk­ten i sen­sorn.

I sig själv är sen­sorn färg­blind. För att få fram en färg­bild an­vänds rö­da, grö­na och blå fil­ter för att de­tek­te­ra grund­fär­ger­na. Det finns någ­ra oli­ka sätt att gö­ra det här på, det enk­las­te är att an­vän­da en mo­sa­ik av fär­ga­de fil­ter ovan­på sen­sorn. Var­je li­ten bit på sen­sorn kan då re­gi­stre­ra mäng­den rött, grönt och blått ljus som pas­se­rar ge­nom en sam­man­sätt­ning av fy­ra pix­lar i mo­sa­i­ken. Fär­gin­ten­si­te­ten jäm­förs med den pix­el som är när­mast för att åter­ska­pa de verk­li­ga fär­ger­na i bil­den. Det­ta görs i ka­me­rans pro­ces­sor (CPU) med hjälp av sär­skil­da al­go­rit­mer.

Var­je pix­el be­hö­ver en ström­krets runt sig så att de elektris­ka ladd­ning­ar­na kan för­stär­kas och av­lä­sas. Lju­set som fal­ler på den här de­len av sen­sor­chi­pet går för­lo­rad. En del ka­me­ror an­vän­der ett nät av mik­ro­sko­pis­ka lin­ser som ka­na­li­se­rar mer ljus till mit­ten av var­je pix­el och bort från den stöd­jan­de ström­kret­sen.

Rå­da­ta till bil­den be­hand­las vi­da­re för att ren­sas från di­gi­talt brus, kor­ri­ge­ra för skug­gor från ka­me­ral­in­ser och ta bort flim­mer från ar­ti­fi­ci­ellt ljus. Den ren­sa­de da­tan sam­las se­dan ihop i ett for­mat som kan lä­sas av and­ra da­to­rer och skri­vas över till SD-kor­tet som en JPEG-fil.

Allt ni be­hö­ver gö­ra är att pe­ka och sä­ga ”hej CMOS­sen­sorn”! Lagring Fi­ler­na lag­ras först i ett snabbt RAM och skrivs se­dan ut till det per­ma­nen­ta flas­h­min­net på SD-kor­tet. Bild­sen­sor Ett nät av CMOS- el­ler CCD­sen­so­rer re­gi­stre­rar ljus­styr­kan från...

Från pix­el till bild Vi kas­tar ljus över vad som hän­der i din ka­me­ras in­re. Mo­tiv Ljus stud­sar mot mo­ti­vet och in i ka­me­ral­in­sen där det fo­ku­se­ras till en bild. OLPF Op­ti­cal -Low-Pass Fil­ter gör bil­den li­te sud­di­ga­re för att re­du­ce­ra den...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.