Så fun­kar en brand­var­na­re

Otrolig teknologi - - Innehåll -

Visst kan det va­ra ir­ri­te­ran­de när de går igång mitt i mat­lag­ning­en, men des­sa gäl­la, pi­pan­de gre­jer­na räddar liv.

Det finns två hu­vud­ty­per av brand­var­na­re: op­tis­ka och jo­nis­ka. En op­tisk brand­var­na­re har en in­fra­röd ljus­strå­le som rik­tas mot en fo­to­cell. Den alst­rar elekt­ri­ci­tet när den blir be­lyst, pre­cis som sol­cel­ler i en sol­pa­nel. När det in­te finns nå­gon rök når lju­set ostört fram till fo­to­cel­len. Det­ta re­gi­stre­ras av en in­re slu­ten krets så att lar­met in­te går igång. När det brin­ner kom­mer rök in i de­tek­torn och bloc­ke­rar ljus­strå­len. För­änd­ring­en ploc­kas upp av den slut­na kret­sen som ut­lö­ser lar­met och män­ni­skor blir var­na­de.

Jo­ni­se­ra­de brand­var­na­re in­ne­hål­ler en li­ten mängd ra­di­o­ak­tivt äm­ne, van­ligt­vis ame­ri­ci­um. Äm­net av­ger al­fastrål­nings­par­tik­lar (po­si­tivt lad­da­de he­li­um­kär­nor) som pas­se­rar mel­lan två lad­da­de me­tall­plat­tor som kal­las elek­tro­der. Al­fa­par­tik­lar­na kroc­kar med luft­mo­le­ky­ler­na och de­lar dem så att po­si­ti­va jo­ner och ne­ga­ti­va elektro­ner se­pa­re­ras. De elekt­riskt lad­da­de par­tik­lar­na at­tra­he­ras av elek­tro­den med mot­satt ladd­ning. Det­ta ska­par ström­man­de elekt­ri­ci­tet. Rö­kens par­tik­lar fäs­ter vid jo­ner­na så att de in­te läng­re at­tra­he­ras till elek­tro­den. Då mins­kar den elektris­ka lad­ning­en, vil­ket sen­sorn de­tek­te­rar och lar­met blir ut­löst.

Brand­var­na­re ska pla­ce­ras högt ef­tersom varm rök har läg­re den­si­tet än luft och där­för sti­ger upp­åt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.