Hur fun­kar en gasspis?

Otrolig teknologi - - Innehåll -

Gasspi­sar ver­kar som enk­la kon­struk­tio­ner, men det lig­ger myc­ket tek­nik bakom och en hel del fy­sis­ka pro­ces­ser på­går i bak­grun­den. Det bör­jar med att ga­sen flö­dar ge­nom gas­led­ning­en till ditt hus och se­dan leds vi­da­re till ett valv in­ne i spi­sen.

När spi­sen sätts på, öpp­nas val­vet och gas skic­kas ge­nom ett rör som är smalt i mit­ten. När ga­sen når den trånga sek­tio­nen flö­dar den snab­ba­re och tryc­ket sjun­ker, vil­ket ska­par vaa­kum. För att fyl­la vaa­ku­met kom­mer luft att bör­ja ström­ma ge­nom ett in­tag i rö­ret och blan­dar sig med ga­sen, som då blir an­tänd­lig.

Bland­ning­en av gas och sy­re släpps se­dan ige­nom små gas­öpp­ning­ar vid kok­plat­tor­na på spi­sen och går att tän­da an­ting­en med ett in­byggt tänd­nings­sy­stem el­ler med en tän­da­re el­ler tänd­stic­ka. Lå­gan är en brin­nan­de blå flam­ma och får gas från sitt eget se­pa­ra­ta mun­styc­ke. Ett elekt­riskt tänd­nings­sy­stem ak­ti­ve­ras ge­nom ett tryck vil­ket ska­par en gnis­ta som an­tän­der brän­na­ren så att du kan bör­ja med mid­da­gen.

Gour­me­ter­nas fa­vo­ritspis av­slö­jar si­na hem­lig­he­ter.

Brän­na­reÖpp­ning­ar runt kan­ter­na på brän­na­ren spri­der ga­sen i en jämn cir­kel.Gasmun­styc­keNär spi­sen är på flö­dar gas ut ur mun­styc­ket under brän­na­ren.På spi­senvar­mBrännarkå­paSå­gör­gasspi­sen­ma­ten. Brännarkå­pan skyd­dar gas­brän­na­ren från mat­res­ter och tving­ar ga­sen ut ge­nom de små öpp­ning­ar­na.Tänd­ningEtt tän­dings­sy­stem vid brän­na­rens kant an­tän­der ga­sen när den kom­mer ut ur de små öpp­ning­ar­na.Spis­gal­lerEn me­tall­ram fun­ge­rar som stöd för pan­nor och ka­strul­ler och hål­ler dem på plats när du la­garmat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.