Värl­dens förs­ta in­om­husa­re­na för drö­na­re

En hög­tek­no­lo­gisk ba­na byggd för drö­na­re har öpp­nat i Syd­ko­rea.

Otrolig teknologi - - Innehåll -

Fler och fler kör eg­na drö­na­re, nå­got som kan ska­pa pro­blem i tät­be­fol­ka­de stä­der. Som tur är har det ki­ne­sis­ka fö­re­ta­get DJI en lös­ning på pro­ble­met i form av en in­om­husa­re­na för drö­nar­flyg­ning. Pla­ce­rad i sta­den Yon­gin i Syd­ko­rea väl­kom­nar den fu­tu­ris­tiskt de­sig­na­de drö­na­ra­re­nan bå­de ny­bör­ja­re och avan­ce­ra­de drö­nar­fly­ga­re el­ler UAV (Un­man­ned Ae­ri­al Ve­hic­le)-pi­lo­ter. Tolv drö­na­re åt gång­en får plats in­ne i den 1 395 kvadrat­me­ter sto­ra are­nan.

Drönar­kul­tu­ren blomst­rar i Syd­ko­rea och cent­ret kom­mer att kun­na er­bju­da ut­bild­ning­ar och kur­ser för hå­ga­de drö­na­ren­tu­si­as­ter som vill lä­ra sig mer om sin snabbt väx­an­de hob­by. De in­no­va­tivt ut­for­ma­de, be­lys­ta drön­ar­ba­nor­na är en kni­vig ut­ma­ning som ger bra trä­ning även för skick­li­ga pi­lo­ter.

Ba­nan är om­gi­ven av LCD-skär­mar där man kan få en första­hand­stitt på oli­ka drö­na­re, ladd­nings­sta­tio­ner och en re­pa­ra­tions­a­rea dit man kan ta tra­si­ga UAV:er. Det finns till och med sä­ker­hets­nät för att skyd­da drö­na­re som rå­kar ham­na ur kurs. För ama­tör­fly­ga­re finns un­der­vis­nings­lo­ka­ler där en er­fa­ren drö­nar­pi­lot ger pri­vat­lek­tio­ner. Grun­der­na i drö­nar­flyg­ning lärs ut till barn och då an­vän­der man Phan­tom 4 i un­der­vis­ning­en med trä­nings­gre­nar som Acti­veT­rack, TapFly och hur man und­vi­ker hin­der.

Are­nan är en sä­ker mil­jö där man kan fly­ga drö­na­re ut­an att be­hö­va va­ra rädd för då­li­ga vä­der­för­hål­lan­den som kan ska­da tek­ni­ken el­ler för att or­sa­ka be­svär i det of­fent­li­ga rum­met. Man kan bo­ka en in­di­vi­du­ell tid el­ler an­mä­la sig till drö­nar­flyg­sa­ka­de­min. Det går ock­så bra att bo­ka skol­be­sök el­ler klas­su­flyk­ter. I takt med att fler och fler drö­nar­pi­lo­ter an­vän­der DJI Are­na, kom­mer ut­bu­det av oli­ka slags eve­ne­mang att öka. Det pra­tas till och med om en täv­lings­ba­na i fram­ti­den.

Den LED-be­lys­ta ba­nan har en rad ut­ma­nan­de hin­der för drö­nar­pi­lo­ter­na att na­vi­ge­ra kring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.