Så går det till i väx­ellå­dan

Otrolig teknologi - - Innehåll -

En väx­ellå­da är kopp­lad till bi­lens mo­tor. Kraft från mo­torn går ge­nom väx­ellå­dan in­nan den når bi­lens hjul. Pistong­er­na i mo­torn måste he­la ti­den va­ra igång med ett varv­tal på minst 1 000 RPM för att in­te mo­torn ska stan­na. För att und­vi­ka att bi­len stic­ker iväg i topp­has­tig­het kon­trol­le­rar väx­ellå­dan hur myc­ket kraft mo­torn ska ge till hju­len. Kugg­hjul och ax­lar i väx­ellå­dan ska­par oli­ka kvo­ter av has­tig­het och vrid­mo­ment. Var­je väx­el fun­kar bäst under vis­sa om­stän­dig­he­ter med av­se­en­de på väg­lag, sikt, tra­fik och has­tig­het.

Hur väx­eln över­för kraft från mo­torn till hju­len.

Et­tan Den förs­ta väx­eln har ett högt vrid­mo­ment och an­vänds of­tast då man star­tar bi­len el­ler ska par­ke­ra. Ibland även när man ska kö­ra lång­samt upp­för. Två­an Den and­ra väx­eln an­vänds ex­em­pel­vis då man ska ner­för en brant bac­ke och det är halt ute....

Din bil­färd blir mer mil­jö­vän­lig om du an­vän­der rätt väx­el vid rätt has­tig­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.