Ka­si­no tek­no­lo­gi

De på­hit­ti­ga in­no­va­tio­ner­na som ka­si­non an­vän­der för att sät­ta dit kri­mi­nel­la och öka sin egen lön­sam­het.

Otrolig teknologi - - Innehåll -

Ka­si­non med sto­ra lo­ka­ler, många spel­bord och långa ra­der med spel­au­to­ma­ter kan dra in många mil­jo­ner på en kväll. När så myc­ket peng­ar är i om­lopp finns det ock­så ris­ker. Ka­si­non är ut­sat­ta för yr­kes­kri­mi­nel­la som är ute ef­ter sin egen jack­pot. Med tan­ke på hur sto­ra ka­pi­tal­in­tres­sen som står på spel och vil­ka sum­mor som är i om­lopp är det in­te kons­tigt att ka­si­non lig­ger bakom någ­ra av de störs­ta fram­ste­gen in­om över­vak­nings­tek­no­lo­gin. De har an­li­tat de bäs­ta experterna i sä­ker­hets­bran­schen och tek­nis­ka lös­ning­ar som ta­gits fram för ka­si­non har vi­sat sig an­vänd­ba­ra även på and­ra om­rå­den, till ex­em­pel för na­tio­nel­la sä­ker­hets­or­ga­ni­sa­tio­ner .

Men all tek­nik är in­te där för att av­skräc­ka skur­kar och för­hind­ra spel­fusk. Den kan ock­så fin­nas för att öka in­täk­ter­na och sam­ti­digt gyn­na kun­der­na. Spe­lar­na är vil­li­ga att de­la med sig av en hel del in­for­ma­tion när de re­gi­stre­rar sig för att få spe­la på ka­si­no. Det kan an­vän­das för att få dem att gö­ra av med mer peng­ar och spe­la med stör­re in­sat­ser. I gen­gäld be­lö­nas kun­der­na när de sat­sar stort ge­nom er­bju­dan­den och för­må­ner som gör att de gär­na kom­mer till­ba­ka.

In­tern­te­ve (CCTV)

Ka­me­ror ger över­vak­nings-tea­men en över­sikt över ka­si­no­gol­vet så att de kan upp­täc­ka och spe­la in allt miss­tänkt el­ler kom­pro­met­te­ran­de be­te­en­der. Ka­me­ror ovan­för spel­bor­den hjäl­per till att av­slö­ja spel­fusk.

Smar­ta spel­mar­ker

För att för­hind­ra att spel­mar­ker stjäls el­ler att fals­ka mar­ker an­vänds, mär­ker ka­si­no­na si­na spel­mar­ker med Ra­dio Fre­quen­cy IDen­ti­fi­ca­tion (RFID)-chip. De skic­kar uni­ka ra­di­o­sig­na­ler till mot­ta­ga­re i väx­lings­kon­to­ret så att ka­si­not kan hål­la koll på al­la äk­ta spel­mar­ker.

Di­gi­ta­la spel­au­to­ma­ter

Tur el­ler otur lig­ger ma­te­ma­ti­kens och da­to­rer­nas hän­der.

TableEye21

Vi­de­o­ka­me­ror, da­to­rer som ut­för vi­de­o­a­na­lys och smar­ta spel­mar­ker an­vänds för att över­va­ka al­la ty­per av sta­tis­tisk runt spe­len och sän­der des­sa li­ve. In­for­ma­tio­nen kan an­vän­das för att pro­fi­le­ra spe­la­re, upp­täc­ka fus­ka­re och upp­täc­ka vil­ka spe­la­re som är då­li­ga för ka­si­nots för­tjäns­ter.

Non-Ob­vious Re­la­tions­hip Awa­re­ness (NORA)

Ka­si­non sam­lar in sto­ra mäng­der in­for­ma­tion om si­na kun­der. Mjuk­va­ran NORA kan ana­ly­se­ra da­tan för att ta re­da på om två el­ler fle­ra spe­la­re har nå­gon per­son­lig kopp­ling till varand­ra se­dan ti­di­ga­re el­ler om de kän­ner nå­gon av crou­pi­e­rer­na, nå­got som kan va­ra tec­ken på fusk.

Spel­tek­nik

Tek­no­lo­gin finns på många stäl­len på ka­si­no, här är någ­ra led­trå­dar om var.

Ang­el Eye

Skan­ner som fästs i ’skon’ – den plast­be­hål­la­re från vil­ken spel­kor­ten de­las ut – och som lä­ser av osyn­li­ga bar-ko­der på var­je kort. En da­tor hål­ler re­da på vil­ka kort som de­las ut och om det in­te stäm­mer med vil­ka kort som kom­mer ut i slu­tet av spe­let, vet man att nå­gon har bytt ut kor­ten.

Bit­co­intrans­ak­tio­ner

Ka­si­non som ac­cep­te­rar den nya di­gi­ta­la va­lu­tan i si­na in­väx­lings­kon­tor och sou­ve­nir­bu­ti­ker har sett si­na in­täk­ter öka ef­tersom bit­co­inan­vän­da­re på så sätt får nå­gon­stans att spen­de­ra si­na peng­ar.

Sän­da­re

Blu­e­toot­h­sän­da­re run­tom i lo­ka­len ping­ar vär­de­full in­for­ma­tion och för­del­ak­ti­ga er­bju­dan­den till ka­si­no­kun­der­nas mo­bi­ler.

An­sikt­s­i­gen­kän­ning

Så fort nå­gon kom­mer in på ca­si­not tar ka­me­ror bil­der av an­sik­tet. En mjuk­va­ra ana­ly­se­rar och jäm­för an­sik­tet med en bild­da­ta­bas med an­sik­ten på kän­da tju­var och be­dra­ga­re. Om ett an­sik­te mat­char, kon­tak­tas sä­ker­hets­av­del­ning­en. ”Ka­si­no­na lig­ger bakom någ­ra av de störs­ta fram­ste­gen in­om

över­vak­nings­tek­no­lo­gin.”

RFID -chip i spel­mar­ker­na hjäl­per ka­si­not att hål­la koll på spe­let och sät­ta dit spel­fus­ka­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.