Att skan­na havs­bot­ten

Tek­ni­ken som sö­ker ef­ter ol­je­käl­lor under vatt­net.

Otrolig teknologi - - Innehåll -

Ol­jan är en änd­lig re­surs så ol­je­bo­la­gens geo­lo­ger le­tar stän­digt ef­ter nya ol­je­käl­lor. En av de van­li­gas­te me­to­der­na är seis­misk åter­speg­ling. Ett ut­forsk­nings­far­tyg skic­kar pul­ser av kom­pri­me­rad luft, vil­ket ska­par ljud­vå­gor som på­min­ner om dem som bil­das vid jord­bäv­ning­ar. Vå­gor­na sö­ker sig nedåt mot havs­dju­pen och pe­ne­tre­rar bergs­lag­ren på bott­nen. Ti­den det tar för vå­gen att stud­sa och kom­ma till­ba­ka be­ror på vil­ken den­si­tet havs­bott­nen har och vil­ka bergar­ter som är in­blan­da­de. En upp­sätt­ning tryck­käns­li­ga en­he­ter, hyd­ro­fo­ner, lä­ser av våg­pa­ke­ten som kom­mer till­ba­ka. De kon­ver­te­ras till bil­der som seis­mo­lo­ger­na tol­kar för att kunn­na ana­ly­se­ra struk­tu­rer­na ne­re i havs­dju­pet, un­ge­fär som en lä­ka­re tol­kar en rönt­gen­bild. Om man hit­tar ett stäl­le där det po­ten­ti­ellt kan fin­nas ol­ja, re­gi­stre­ras ko­or­di­na­ter­na och plat­sen mar­ke­ras med en boj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.