Ka­me­ra-tech

Tek­ni­ken i den di­gi­ta­la ka­me­rans in­re.

Otrolig teknologi - - Innehåll -

Di­gi­tal­ka­me­ror är otro­ligt kom­pli­ce­ra­de pry­lar som kan fånga och fram­kal­la en bild på en bråk­dels se­kund. Det finns tre hu­vud­ty­per av di­gi­ta­la ka­me­ror. De enk­las­te är kom­pakt­ka­me­ror, som får plats i fic­kan och är mer bud­get­vän­li­ga än system­ka­me­ror. Of­ta har de ock­så au­to­ma­tik som gör det en­kelt att fo­to­gra­fe­ra ge­nom att ba­ra tryc­ka på en knapp. Men den mind­re stor­le­ken in­ne­bär ock­så att sen­sorn är mind­re, vil­ket har be­ty­del­se för den tek­nis­ka bild­kva­li­te­ten. Ett mind­re an­tal pix­lar be­ty­der att mind­re bildin­for­ma­tion lag­ras. Kom­pakt­ka­me­ror­nas sen­so­rer käns­li­ga­re, vil­ket gör bil­der­na kor­ni­ga­re.

Di­gi­ta­la Sing­le-Lens Re­flex (DSLR)-ka­me­ror är myc­ket stör­re och har bätt­re plats för stör­re sen­so­rer som ger skar­pa­re bil­der. De har ock­så ut­byt­bar op­tik så att du in­te är be­ro­en­de av fo­kus­läng­den hos ett en­da fast ob­jek­tiv, som på kom­pakt­ka­me­ran. En an­nan skillnad är att sö­ka­ren van­ligt­vis sit­ter överst i ka­me­ran. När du tar en bild med en kom­pakt­ka­me­ra, kom­mer lju­set in ge­nom lin­sen och går di­rekt till bild­sen­sorn. Den vi­sar se­dan en di­gi­tal bild med hjälp av en LCD-skärm. Men i system­ka­me­ror går lju­set till en vinklad spe­gel fram­för sen­sorn och där stud­sar lju­set upp mot en op­tisk sö­ka­re. När du tar en bild fälls spe­geln ut och lå­ter lju­set pas­se­ra ge­nom sen­sorn för att lag­ras.

Den tred­je ty­pen av di­gi­tal­ka­me­ror är den kom­pak­ta system­ka­me­ran som är ett mel­lan­ting mel­lan en kom­pakt­ka­me­ra och en DSLR. De sak­nar op­tis­ka sö­ka­re var­för de även kal­las spe­gel­lö­sa ka­me­ror, men de har ut­byt­bar op­tik. Med stör­re bild­sen­sor än de fles­ta kom­pakt­ka­me­ror och med fler ma­nu­el­la in­ställ­ning­ar, er­bju­der de många av för­de­lar­na hos en DSLR­ka­me­ra, men i en mind­re och lät­ta­re för­pack­ning.

In i lin­sen Ljus­vå­gor stud­sar på ob­jek­tet el­ler mo­ti­vet du ska fo­to­gra­fe­ra och kom­mer in i ka­me­ral­in­sen. Fo­ku­se­ra lju­set Lin­sens böj­da gla­sy­ta bö­jer al­la ljus­strå­lar och fo­ku­se­rar dem till en punkt – bild­sen­sorn.

Rätt fär­ger Ka­me­ral­in­sen bö­jer av oli­ka våg­läng­der av ljus i oli­ka vinklar. En se­rie and­ra lin­ser vinklar fär­ger­na till­ba­ka. När du stäl­ler in skär­pan rör du lin­sen när­ma­re el­ler läng­re bort ifrån mo­ti­vet. Att fånga lju­set En me­ka­nisk slu­ta­re...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.