Hur lå­ser nyc­keln dör­ren?

Otrolig teknologi - - Innehåll -

Den­na enk­la var­dags­pryl hål­ler di­na gre­jer säk­ra från tju­var.

Ge­nom histo­ri­en har ota­li­ga lås an­vänts för att hål­la rum och vär­desa­ker säk­ra. De älds­ta lå­sen be­stod av en upp­sätt­ning träpin­nar som ba­ra kun­de flyt­tas med en nyc­kel med de rät­ta kon­tu­rer­na. Det la­de grun­den för mo­der­na lås, of­tast nå­gon form av cy­lin­der­lås (som upp­fanns av Li­nus Ya­le i bör­jan av 1800-ta­let), så kal­la­de stift­lås el­ler ra­di­al­lås.

In­u­ti lås­kam­ma­ren finns en upp­sätt­ning fjäd­ran­de, två­de­la­de stift av oli­ka längd. När en nyc­kel med rätt vinklar och kon­tu­rer sätts in i lås­kam­ma­ren sva­rar in­ställ­ning­ar­na i stif­ten mot nyc­kelns såg­tand­ning och stif­ten trycks upp.

Med rätt nyc­kel kom­mer stif­tens ned­re än­dar att ham­na i rätt po­si­tion in­u­ti cy­lin­dern. Det gör att cy­lin­dern kan vri­das runt med nyc­keln och lå­set öpp­nas. And­ra nyck­lar kan gå att få in i lå­set men när såg­tand­ning­en in­te stäm­mer med stiftupp­sätt­ning­en kom­mer in­te cy­lin­dern att gå runt.

Nyck­lar har in­te all­tid sett ut som de gör idag. Me­del­ti­dens fäll­bomslås, spring­lås och smäll-lås ha­de myc­ket stör­re nyck­lar. Istäl­let för stift in­ne i lå­set an­vän­des böj­da me­tall­bric­kor för att bloc­ke­ra en fel­ak­tig nyc­kel. De här lå­sen kom att le­da fram till de förs­ta dyr­kar­na, som sak­na­de så många spet­sar som möj­ligt för att und­gå lås­spär­ren.

Fle­ra fö­re­tag ut­veck­lar nu dörr­lås som in­te be­hö­ver nå­gon fy­sisk nyc­kel. Det räc­ker med lju­det av din röst el­ler att du sve­per för­bi lå­set med mo­bi­len. Men än så länge har de fles­ta dör­rar me­ka­nis­ka lås som man lå­ser upp med en gammel­dags nyc­kel i me­tall.

Ti­le hjäl­per dig att hit­ta di­na för­lag­da nyck­lar och and­ra vär­desa­ker.

Så gör en nyc­kel

Ta en titt in­u­ti ett lås för att för­stå hur nyck­lar öpp­nar dör­rar.

1 Fjäd­ran­de stift

En se­rie fjäd­ran­de stift sit­ter i en se­rie in­ne i en cy­lind­risk lås­kam­ma­re. Al­la stif­ten har to­talt sett sam­ma längd men läng­den hos de se­pa­ra­ta sek­tio­ner­na

in­ne i stif­ten va­ri­e­rar (vi­sas i li­la och rött på bil­den).

3 I lin­je

När rätt nyc­kel sätts in i lå­set, tryc­ker den upp stif­ten så att lin­jer­na i stif­ten (där den rö­da och li­la sek­tio­nen

möts) över­ens­stäm­mer och bil­dar en rät lin­je. Att sät­ta någon­ting bakom lås och bom hand­lar egent­li­gen

om att mat­cha möns­ter.

2 Om nyc­keln in­te pas­sar…

När en nyc­kel sätts in i lå­set, trycks stif­ten upp­åt i oli­ka höjd av nyc­kelns såg­tand­ning. Om det är fel nyc­ket över­ens­stäm­mer in­te de rö­da

sek­tio­ner­na i stif­ten.

4 Se­sam öpp­na dig!

Stif­ten är i två sek­tio­ner och det är ba­ra de rö­da sek­tio­ner­na som sit­ter fast. Det gör att cy­lin­dern

går att vri­da runt och lå­set öpp­nas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.