Så fun­kar luft­kon­di­tio­ne­ring

Den sub­ti­la tek­ni­ken som hål­ler dig cool i bi­len.

Otrolig teknologi - - Innehåll -

Prin­ci­pen bakom luft­kon­di­tio­ne­ring­en i bi­len är den­sam­ma som för de sta­tio­nä­ra mot­sva­rig­he­ter­na. Pro­ces­sen kan de­las in i fy­ra fa­ser – av­dunst­ning, kon­den­sa­tion, kom­pri­me­ring och ex­pan­sion – och var och en av de fy­ra fa­ser­na är li­ka vik­tig för att det he­la ska fun­ge­ra. Allt bör­jar när du tryc­ker på knap­pen på in­stru­ment­brä­dan i bi­len för att sät­ta igång luft­kon­di­tio­ne­ring­en.

Det förs­ta som hän­der då är att en gas (för det mesta pu­ron el­ler fre­on) pum­pas ge­nom en se­rie tu­ber av en kom­pres­sor. Kom­pres­sorn är hjär­tat i sy­ste­met som tving­ar in ga­ser­na i ett hög­tryckstill­stånd, vil­ket gör att de­ras tem­pe­ra­tur sti­ger.

Den var­ma luf­ten pas­se­rar ge­nom en kon­den­sa­tor som har fläk­tar för att ky­la ga­sen till väts­ka. Den kyl­da väts­kan pum­pas in i en mot­ta­ga­re som av­lägs­nar all fukt och is­kri­stal­ler som an­nars kan ska­da sy­ste­met. Till sist pum­pas väts­kan in i ett ex­pan­sions­valv där tryc­ket mins­kar, vil­ket gör att ga­sen fritt kan ström­ma in i av­dunsta­ren.

Kylväts­kan har en väl­digt låg kok­punkt så den blir snart till en gas igen i tem­pe­ra­tu­ren i bil­ku­pén. Vär­me från luf­ten dras in av fläk­tar­na på in­stru­ment­brä­dan och ab­sor­be­ras av kyl­sy­ste­met. Till sist pum­pas den ned­kyl­da luf­ten ut i bil­ku­pén.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.