Var går en rymd­far­kosts grän­ser?

En titt in­u­ti Eu­ro­pe­an Spa­ce Agen­cys (ESA:s) hög­tek­no­lo­gis­ka testan­lägg­ning.

Otrolig teknologi - - Innehåll -

In­om den eu­ro­pe­is­ka rymd­or­ga­ni­sa­tio­nen ESA sam­ar­be­tar fler än 20 län­der kring rym­dre­sor och den störs­ta an­lägg­ning­en finns i No­ord­wijk i Ne­der­län­der­na. Där lig­ger ESTEC (Eu­ro­pe­an Spa­ce Re­se­arch and Te­ch­no­lo­gy Cent­re), de­ras cen­ter för rymd­forsk­ning och tek­no­lo­gi, en hubb för ESA:s rymd­pro­jekt. Här tes­tar man al­la rymd­far­kos­ter och de­ras in­ne­håll in­för upp­skjut­ning­ar och rymd­fär­der.

Att ta sig ut i rym­den in­ne­bär ut­ma­ning­ar. Rymd­far­kos­ter­na ut­sätts för ex­tre­ma has­tig­he­ter, vib­ra­tio­ner och tem­pe­ra­tu­rer. De fär­das ge­nom vaa­kum, ska fun­ge­ra i vikt­lös­het och blir bom­bar­de­ra­de med strål­ning. In­nan far­kos­ter­na ut­sätts för des­sa på­frest­ning­ar på rik­tigt måste ESA tes­ta att de kom­mer kla­ra av de ex­tre­ma för­hål­lan­de­na.

På ESTEC job­bar över 2 500 män­ni­skor med allt från att ut­for­ma pla­ner för nya rymd­fär­der, ut­veck­la ny tek­no­lo­gi och ri­go­röst ge­nom­fö­ra tes­ter av rymd­far­kos­ter­na. An­lägg­ning­en är ut­for­mad för att kun­na ef­ter­lik­na för­hål­lan­de­na i rym­den på ett så verk­lig­hets­tro­get sätt som möj­ligt.

In­u­ti an­lägg­ning­en kan rymd­far­kos­ter­na för­flyt­tas ge­nom lo­ka­ler­na och vid var­je sta­tion bli tes­ta­de för att ta re­da på om de är re­do för rym­den. Al­la rum i an­lägg­ning­en har luftslus­sar för att ing­et ut­i­från ska kon­ta­mi­ne­ra ut­rust­ning­en.

Det ut­förs oli­ka slags tes­ter i oli­ka kam­ma­re. Rymd­ut­rust­ning, kom­po­nen­ter och far­kos­ter ska­kas, ro­te­ras, bom­bar­de­ras med strål­ning och ut­sätts för ex­tre­ma ljud­vå­gor och vaa­kum. Var­je test­kam­ma­re är ut­for­mad för att tes­ta en spe­ci­fik egen­skap och se­kvens av upp­skjut­nings­pro­ces­sen och rymd­fär­den. LE­AF (Lar­ge Eu­ro­pe­an Acoustic Fa­ci­li­ty) är som en gi­gan­tisk hög­ta­la­re som blåser ljud över sa­tel­li­ter med sam­ma vo­ly­mer som de ut­sätts för i verk­lig­he­ten under upp­skjut­ning­en. Vid näs­ta sta­tion ut­sätts de i fle­ra vec­kor för de ex­tre­ma tem­pe­ra­tu­rer de fär­das i under sin fort­sat­ta färd.

Me­dan rymd­far­kos­ter och kom­po­nen­ter går ige­nom tuf­fa tes­ter, sam­lar da­ta­sy­ste­met in och ana­ly­se­rar mät­da­ta från hund­ra­tals sen­so­rer. Först när al­la de tuf­fa tes­ter­na som test­cent­ret ut­satt dem för är av­kla­ra­de kan rymd­far­kos­ter­na på­bör­ja sin fa­ro­fyll­da färd mot världs­rym­den.

Vi­bra­to­rer

Här ut­sätts rymd­far­kos­ten för vib­ra­tio­ner som mot­sva­rar de in­ten­si­va skak­ning­ar­na vid upp­skjut­ning­en.

Rum för da­ta­be­hand­ling

I rum i an­slut­ning till test­kam­rar­na ana­ly­se­ras mät­da­ta i ome­del­bar an­slut­ning till att tes­ter­na ut­förs.

Lju­di­so­le­ring

Ljud­kam­ma­rens väg­gar är en halv­me­ter tjoc­ka och gjor­da av stål­för­stärkt be­tong för att stänga in­ne allt ljud. Iso­le­ring av plast­skum ab­sor­be­rar ljud och ra­di­ovå­gor i ’eko­fria’

kam­ma­re.

Com­pact Pay­lo­ad Test Range

Här tes­tas sa­tel­li­ter och far­kos­ter med ut­rust­ning för de på­frest­ning­ar de ut­sätts för när de lig­ger i om­lopps­ba­na.

Luftsluss

He­la an­lägg­ning­en hålls luft­tät och ren för att för­hind­ra skad­lig in­ver­kan på rymd­far­kos­ten.

Her­schel Spa­ce Ob­ser­va­to­ry in­u­ti den akus­tis­ka test­kam­ma­ren LE­AF.

Fa­ra­days bur

Me­tall på väg­gar, golv och tak le­der elekt­ri­ci­tet som skär­mar av ex­tern strål­ning.

Lar­ge Eu­ro­pe­an Acoustic Fa­ci­li­ty (LE­AF)

I den­na lju­di­so­le­ra­de och stöt­däm­pa­de kam­ma­re tes­tas far­kos­ter under ex­tre­ma ljud­för­hål­lan­den för att si­mu­le­ra upp­skjut­ning­ar­na då ljud­val­len sprängs.

Lar­ge Spa­ce Si­mu­la­tor

I den här kam­ma­ren ef­ter­lik­nas för­hål­lan­de­na i rym­dens vaa­kum. Tem­pe­ra­tu­ren är ex­tremt låg och och far­kos­ten bom­bar­de­ras med strål­ning.

In­u­ti test­cent­ret

Här ge­nom­går rymd­far­kos­ter­na tuf­fa tes­ter i ett nät­verk av oli­ka test­kam­ma­re in­nan de kan skju­tas upp i rym­den.

Elektro­mag­ne­tis­ka test­kam­ma­re

De här kam­rar­na är av­skär­ma­de från all ex­tern strål­ning för att kun­na tes­ta de elektro­mag­ne­tis­ka egen­ska­per­na hos själ­va rymd­far­kos­ten.

Hyd­rau­lisk vib­ra­tion

Den hyd­rau­lis­ka kon­struk­tio­nen HYDRA kan si­mu­le­ra vib­ra­tio­ner som är li­ka kraft­ful­la som vid en stor jord­bäv­ning.

Här ut­sätts ESA In­ter­me­di­a­te eXpe­ri­men­tal Ve­hic­le för

ex­tre­ma vib­ra­tio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.