Rymd­las­rar

Otrolig teknologi - - Innehåll -

Där­för gnist­rar konst­gjor­da stjär­nor på Chi­les him­mel.

När man hör om la­ser­strå­lar som sam­ord­nas för att med ge­men­sam styr­ka pe­ka mot ett fjär­ran mål är det svårt att in­te tän­ka på Döds­stjär­nan i Stjär­nor­nas krig. Även om des­sa rymd­las­rar ser ut som va­pen ur en rymd­sa­ga är de i verk­lig­he­ten hjälp­me­del till forsk­ning­en.

4 La­ser Gui­de Star Fa­ci­li­ty vid ob­ser­va­to­ri­et i Pa­ra­nal i Chi­le skju­ter iväg fy­ra strå­lar – var och en av dem un­ge­fär 4 000 gång­er så kraf­tig som en van­lig la­ser­pe­ka­re – mot natt­him­len. Lju­set för­sät­ter natri­u­ma­to­mer i at­mo­sfä­ren i ett ex­ci­te­rat till­stånd så de av­ger ljus. Det är hem­lig­he­ten bakom de konst­gjor­da ”stjär­nor” som ob­ser­va­to­ri­et an­vän­der som re­fe­rens­punkt när man stu­de­rar av­lägs­na ob­jekt.

De konst­gjor­da ljus­punk­ter­na hjäl­per ast­ro­no­mer­na att iakt­ta rik­ti­ga stjär­nor. Till skillnad från rymd­te­leskop skyms te­leskop på jor­den av ga­ser i at­mo­sfä­ren, vil­ket gör bil­der­na mind­re skar­pa. Med hjälp av ad­ap­tiv op­tik har man kun­nat kom­pen­se­ra för en del av des­sa stör­ning­ar. Ett sätt att gö­ra det är att an­vän­da sig av en starkt lysande punkt på när­ma­re av­stånd som re­fe­rens. Då får man skar­pa­re bil­der, näs­tan li­ka kniv­skar­pa som de som tas av rymd­te­leskop.

Al­la ob­jekt som stu­de­ras av ast­ro­no­mer­na har in­te nå­got pas­san­de, när­be­lä­get stan­dard­ljus och då pas­sar de konst­gjor­da la­ser­stjär­nor­na bra som kom­pen­sa­tion och ge­ne­rel­la re­fe­rens­punk­ter. Med hjälp av det här sinn­ri­ka och spek­ta­ku­lä­ra sät­tet att stu­de­ra natt­him­len på kan fors­kar­na i Pa­ra­nal nu se ob­jekt i rym­den kla­ra­re än nå­gon­sin.

På rymdob­ser­va­to­ri­et i Pa­ra­nal an­vän­der man 22 watts-las­rar för att stu­de­ra stjär­nor­na. Det är de mest kraft­ful­la las­rar som nå­son­sin an­vänts av ast­ro­no­mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.