Tur­bo­driv­na pro­pell­rar

Otrolig teknologi - - Innehåll -

En när­ma­re titt på sy­ste­met som får mind­re tra­fik­flyg­plan att lyf­ta från mar­ken.

En nor­mal jet­mo­tor (of­ta kal­lad tur­bo­jet) an­vän­der sto­ra blad un­ge­fär som i en fläkt för dra in luft frami­från och pres­sa ihop den i en kom­pres­sor in­nan den når för­brän­nings­kam­ma­ren och an­tänds av bräns­let. En del av över­skottse­ner­gin som bil­das an­vänds för att ky­la fläk­ten till kom­pres­sorn men det mesta av­ges som av­ga­ser på bak­si­dan av mo­torn.

En tur­bo­dri­ven pro­pell­mo­tor stäl­ler det­ta på hu­vu­det. Näs­tan all ener­gi an­vänds för att dri­va pro­pel­lern i fram och ba­ra tio pro­cent av driv­kraf­ten kom­mer från av­ga­ser. Pro­pell­rar­na är myc­ket stör­re än di­a­me­tern på en jet­mo­tor, så det mesta av luf­ten trycks för­bi sna­ra­re än ge­nom dem. Det här är sär­skilt ef­fek­tivt vid läg­re has­tig­he­ter, för att mo­torn ba­ra läg­ger till bräns­le till den lil­la mäng­den luft­flö­de som ska­par driv­kraft. Tur­bo­pro­pell­rar är lång­sam­ma­re än jet­mo­to­rer, men myc­ket bil­li­ga­re att ha igång. De an­vänds i mind­re tra­fik­flyg­plan för kor­ta di­stan­ser.

En he­li­kop­ters mo­tor är ock­så en typ av tur­bo­pro­pel­ler (kal­las ock­så tur­bos­haft på eng­els­ka) där ro­tor­bla­den drivs ge­nom ett mer kom­pli­ce­rat väx­ellå­de­sy­stem.

Pro­pel­ler

De långa ro­tor­bla­den snur­rar re­la­tivt lång­samt men pres­sar un­dan en stor mängd luft.

Väx­ellå­da

Väx­ellå­dan väx­lar ner hög­has­tig­hets­tur­bi­nen för att pro­du­ce­ra mer mo­men­tum i en läg­re has­tig­het.

Fram­stöt

Det mesta av kraf­ten kom­mer från pro­pel­lern, som är dri­ven av mo­torn och tryc­ker luft till­ba­ka.

Kom­pres­sor

Luft kom­mer in i fram­si­dan av mo­torn och pressas pro­gres­sivt ihop av en se­rie fläk­tar.

För­brän­nings­kam­ma­re

Jet­bräns­le skjuts in i den ihoppres­sa­de luft­ström­men och tänds på.

Tur­bi­nen

Den var­ma av­ga­sen ex­pan­de­rar och tving­ar tur­bi­nens blad att snur­ra runt.

Av­ga­ser

En li­ten mängd ex­tra kraft ge­ne­re­ras av av­ga­ser­na som kom­mer från mo­torn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.