Hur upp­täc­ker da­to­rer ro­bo­tar?

Otrolig teknologi - - Innehåll -

Kapp­rust­ning­en mel­lan webb­saj­ter och spam­ma­re sta­vas bot spot­ting.

När du re­gi­stre­rar dig på en sajt får du van­ligt­vis fyl­la i ett fält för CAPTCHA (Com­ple­tely Au­to­ma­ted Pub­lic Tu­ring test) med för­vräng­da siff­ror och bok­stä­ver för att kun­na skil­ja dig från en ro­bot. CAPTCHA finns till för att för­hind­ra att au­to­ma­ti­se­ra­de ’bot’-pro­gram spam­mar an­vän­dar­na med tu­sen­tals fejk­kon­ton.

Ett CAPTCHA ska va­ra en­kelt för en män­ni­ska att upp­fat­ta, men svårt för ett da­tor­pro­gram. När CAPTCHA upp­fanns 2003 var det enormt svårt för ro­bo­tor­na på nä­tet att lä­sa text mot en stö­rig el­ler va­ri­e­rad bak­grund. Men se­dan dess har AI ut­veck­lats av­se­värt – idag kan de bäs­ta bot­pro­gram­men av­lä­sa enkla­re CAPTCHA kor­rekt till 99,8 pro­cent. Det är mer än vad män­ni­skor kan.

Där­för ber nu­me­ra en mer avan­ce­rad CAPTCHA att du ska klic­ka på ex­em­pel­vis al­la bil­der som fö­re­stäl­ler hun­dar i ett myl­ler av bil­der på djur el­ler att du ska ange om det är en bas­ket­boll, en rug­by­boll el­ler en glass som ska kom­bi­ne­ras med bil­den av en bas­ket- korg.

Goog­les reCAPTCHA tar det he­la ett steg läng­re och iakt­tar hur du gör när du in­te­ra­ge­rar med saj­ten. Klick­möns­ter och mus­rö­rel­ser kan av­slö­ja skill­na­den mel­lan en män­ni­ska och en ro­bot.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.