In­u­ti en vind­tur­bin

Pro­ces­sen som ge­ne­re­rar grön el från blås­tens in­ne­bo­en­de kraft.

Otrolig teknologi - - Innehåll -

Vind­tur­bi­ner är nu­me­ra en be­kant syn i land­ska­pet – de finns på kul­lar och längs vå­ra kus­ter. De­ras sto­ra ro­tor­blad rör sig högt ovan­för oss och det finns en an­led­ning till att vind­kraft­ver­ken är så höga – på läg­re höj­der, där det blåser runt bygg­na­der och i ku­pe­ra­de land­skap, blir ”pa­ke­ten” av vind­stö­tar mer ore­gel­bund­na och för lång­sam­ma för att kun­na på­ver­ka de enor­ma bla­den att rö­ra sig. För att fånga den mest gynn­sam­ma vin­den måste bla­den be­fin­na sig högt över mar­ken.

Bla­den i tur­bi­nen har en form som på­min­ner om få­gel- och flyg­plans­ving­ar – run­da­de på ena si­dan och plat­ta på den and­ra. Den­na ut­form­ning av bäry­tan ger bla­det lyft­kraft när det ro­te­rar så att det kan an­vän­da vin­de­ner­gin mer ef­fek­tivt.

In­u­ti vind­tur­bi­nen är de ro­te­ran­de bla­den kopp­la­de till en elekt­risk ge­ne­ra­tor via en väx­ellå­da. Det fun­ge­rar som en upp­sätt­ning cy­kel­väx­lar: för var­je gång bla­den har gjort ett varv, ro­te­rar en ax­el på and­ra si­dan väx­ellå­dan 30 gång­er. Ge­ne­ra­torns jobb är att om­vand­la all den här ki­ne­tis­ka ener­gin – el­ler rö­rel­se-ener­gin – till el.

Det är här som elektro­mag­ne­tisk in­duk­tion kom­mer in i bil­den. En rör­lig ka­bel i ett mag­net­fält pro­du­ce­rar el och in­ne i en vind­krafts­ge­ne­ra­tor finns en stor mag­net som om­ger en krets av kab­lar kopp­la­de till ro­to­rax­eln och väx­ellå­dan. Tack va­re vin­den ro­te­rar bla­den så att kab­lar­na får ett varv­tal på uppe­mot 1 800 varv i mi­nu­ten och el­ström­men är ett fak­tum.

Tek­ni­ken bakom bla­den

In­u­ti den slim­ma­de kon­struk­tio­nen finns det kom­plexa sy­stem som om­vand­lar vind till el.

Ane­mo­me­ter

Mä­ter vind­has­tig­het och vind­rikt­ning och står i stän­dig kon­takt med kon­trol­len­he­ten.

Ge­ne­ra­tor

Ge­ne­ra­torn är en väx­el­ströms­ge­ne­ra­tor som spin­ner snabbt in­u­ti en stor mag­net. Det­taalst­ra­re­lekt­risk ström.

Kon­trol­len­het

Vind­kraft­ver­kets da­tor sam­lar in da­ta och kan stänga av tur­bi­nen om det blåser så myc­ket att ska­dor kan upp­stå.

Ro­to­rax­el

Den­na kan ju­ste­ras för att sä­ker­stäl­la att ro­tor­bla­den är rik­ta­de mot vin­den.

Tek­ni­ker

Hög­ut­bil­da­de vind­krafts­tek­ni­ker

ser till så att tur­bi­nen fun­ge­rar

ut­an pro­blem.

Väx­ellå­da

Blad

Bla­den är of­tast till­ver­ka­de av glas­fi­ber och ut­for­ma­de för att lätt kun­na skä­ra

ge­nom luf­ten. Väx­ellå­dan sva­rar mot ro­ta­tions­has­tig­he­ten hos ro­tor­bla­den så att ett varv hos bla­den ro­te­rar ge­ne­ra­torn 30 gång­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.