Att ska­pa lju­def­fek­ter

Otrolig teknologi - - Specialeffekter -

Myc­ket av lju­det du hör i en film har in­te spe­lats in på in­spel­nings­plat­sen. Det har fle­ra or­sa­ker. En är att lju­det egent­li­gen in­te finns, till ex­em­pel lju­det från en ljus­sa­bel i Stjär­nor­nas krig. En an­nan är att lju­det in­te togs upp ut­an dränk­tes i bak­grunds­ljud och in­te kun­de an­vän­das. Ljud­på­läg­gen görs i ef­ter­hand i en in­spel­nings­stu­dio där spe­ci­a­li­se­ra­de ljud­konst­nä­rer (Fo­ley Ar­tists) ska­par lju­def­fek­ter­na. De le­ver sig in i he­la filmsce­ner och gör så­dant som lju­det av fot­steg och sve­pan­det från klä­der. Se­dan syn­kas det med fil­men. När det gäl­ler att ska­pa på­hit­ta­de ljud kan ljud­konst­nä­ren få an­vän­da sig av mer ovan­lig rek­vi­si­ta. Ett hu­vud som dun­sar i mar­ken kan ljud­mäs­sigt il­lu­stre­ras med hjälp av ett sal­lads­hu­vud som kas­tas i gol­vet.

Ljud­konst­nä­rer an­vän­der oli­ka slags rek­vi­si­ta för att ska­pa re­a­lis­tis­ka lju­def­fek­ter till fil­mer.

Ovan­lig rek­vi­si­ta Ett fru­set sal­lads­hu­vud kan an­vän­das för att il­lu­stre­ra lju­det av ben- och hu­vud­ska­dor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.